Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Sal02092016

Last update04:25:37 AM

İş yeri bildirgesi düzenlemeİŞYERİ BİLDİRGESİ DÜZENLEME

Sigorta: Kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmaya sigorta denir. Ülkemizde çalışanların iş hayatında karşılaşabilecekleri risklerden korunması amacıyla sosyal güvenlik sistemini oluşturulmuştur. 

Sigortalı: Bir hizmet akdi ile bir veya birkaç işverence çalıştırılan kişilere denir.

İşyeri bildirgesi aşağıda gösterilmiştir, ayrıca word ve excel belgesi olarak SGK uyumlu yeni bildirgeler verilmiştir.

İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere denir.
İşveren vekili: İşveren nam ve hesabına işin yönetimini üstlenen kişilere denir.
Aracı: Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiye denir.
İş yeri: Sigortalıların işlerini yaptıkları yerler ile işin niteliği ve yürütülmesi bakımından iş yerlerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ve araçlarını ifade eder.
Gelir: Sigortalıya veya hak sahiplerine, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeye denir.
Aylık: Sigortalıya veya hak sahiplerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yapılan tahsise bağlı ödemeye denir.

Sigortalı sayılmak için şu iki şartın yerine getirilmesi gerekir:

- İş ilişkisi, hizmet sözleşmesine dayanmalıdır.
- İşçi, işverene ait iş yerinde fiilen çalışmaya başlamalıdır.

İşverenin 506 sayılı SSK’na göre sorumlulukları şöyledir:
- İş yerini bildirmek
- Sigortalıyı bildirmek
- Primlere ilişkin bildirge ve bordroları vermek
- Primleri ödemek
- Muayene belgesi vermek
- İş kazası ve meslek hastalıklarını bildirmek
- Diğer sorumluluklar

1. İş Yeri Bildirgesini Düzenleme: İş yerinde sigortalı çalıştıran işveren, yükümlü olduğu "İşyeri Bildirgesi"ni, iş yerinin kurulu olduğu bölgedeki üniteye (Sigorta müdürlüğüne) vermek zorundadır. İş yeri bildirgesi formunu elden veya bilgisayar yardımıyla doldurabilinir.

1.1. Bildirgeyi Verme: İşverence, örneği Ek-1 de bulunan "İş Yeri Bildiresi" iki nüsha düzenlenip en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarihte iş yerini çevresine yakın üniteye doğrudan elden, PTT, APS veya iadeli taahhütlü mektup olarak gönderilir. Bu bildirgenin bir nüshası "Alındı Belgesi" yerine geçmek üzere işverene iade edilir. Şu an için bu bildirge e-bildirge olarak verilememektedir. İşe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken son günün tatile rastlaması halinde tatili izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar da verilebilir. İş yeri bildirgesini vermeyenlere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun’un 140. maddesinin (a) bendi uyarınca İş Yeri Bildirgesine Bağlı İdari Para Cezası işlem yapılır.

1.2. İş Yerinin Devri, İntikali, Kapanması, Terki ve Tasfiye İşlemleri: İş yerinin devri veya intikali halinde, her iş yeri için ayrı iş yeri bildirgesi düzenleneceği öngörülmüştür. Devir durumunda, devir alan işveren tarafından en geç devir tarihinde; intikal etmesi halinde ise yeni işveren (Mirasçılar) tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde iş yeri bildirgesi tescili bulunduğu üniteye yazılı olarak vermesi gerekmektedir. İşveren, iş yerinin kapanması, terki veya tasfiyesi durumunda en geç 1 ay içinde iş yerinin tescilli bulunduğu sigorta müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

İşyeri bildirgesi formu örneği:

SSK İşyeri bildirgesi formu Ek-1 (Word) >>>İNDİR   

SGK İşyeri bildirgesi formu Ek-72 (Excel) >>>İNDİR

 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

İŞYERİ BİLDİRGESİ

-

A-İŞYERİ BİLGİLERİ

İşverenin Adı-Soyadı / Ünvanı

-

İŞYERİ SİCİL NO

(Kurumca Doldurulacaktır.)

M

İŞ KOLU KODU

ÜNİTE KODU

İŞYERİ SIRA NUMARASI

İL KODU

İLÇE KODU

KONTROL NUMARASI

ARACI KODU

YENİ

ESKİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-İşyerinin Adresi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….…………………………. Semt : …………………İlçe: …………..… Şehir : …………………………Posta Kodu : …………….

Telefon / Fax / e-mail

 

 

İşyeri Telefonları

Cep Telefonları

Fax Numaraları

e-mail Adresleri

1

 

 

 

@

2

 

 

 

@

-

Sigortalı Çalıştırmaya

Başlandığı Tarih

……. / ……. / …………

Çalıştırılan Sigortalı Sayısı

 

Faaliyetin Niteliği

(İlgili karenin içerisine X koyunuz)

Devamlı         :

Mevsimlik     :

Geçici             :

Diğer              : ………………

Tabi Olduğu Sektör

(İlgili karenin içerisine X koyunuz)

-

Resmi            

Özel               

Belediye

KİT

Kamu Kurumu

Diğer

Şirket Grubu

Sendika

Basın

Diğer

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Yapılan İşin Niteliği

(Etraflıca Açıklayınız.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

B-İŞVEREN / İŞVEREN VEKİLİ BİLGİLERİ

DOLDURULACAK BİLGİLER

İŞVEREN

İŞVEREN VEKİLİ

1. 
T.C. Kimlik No

 

 

 1. 2.

Adı ve Soyadı

 

 

 1. 3.

Cinsiyeti

Erkek              :

Kadın              :

Erkek              :

Kadın              :

 1. 4.

Uyruğu (Yabancı İse Ülke Adı)

T.C                  :

Ülke Adı         : ……………..

T.C                  :

Ülke Adı         : ……………..

 1. 5.

Doğum Yeri / Doğum Tarihi

 

….. / ….. / ………

 

..… / .…. / ………

 1. 6.

Baba Adı / Anne Adı

 

 

 

 

 1. 7.

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

İl :

İlçe :

İl :

İlçe :

 1. 8.

Vergi Kimlik No / Kurumlar Vergisi No

 

 

 

 

 1. 9.

Vergi Dairesi Adı

 

 

 1. 10.

Ortak Sayısı

 

 

 1. 11.

Tic. Sicili Gaz. Tarihi / No / Sayfa No

… / … / …..

……….

……….

… / … / …..

……….

……….

 1. 12.

Tic. Sicili / Vakıf / Dernek No

 

 

 

 

 

 

 1. 13.

Araçların Plaka Numaraları

 

 

 

 

 

 

 1. 14.

Kanuni İkâmetgah Adresi

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………...…………Posta Kodu: …….………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………...…………Posta Kodu: …….………

 1. 15.

Tutmak Zorunda Olduğu

Defter Türü

(İlgili karenin içerisine X koyunuz)

-

Bilanço

 

Diğer Defterler

 

Deftere Tabi Değil

 

-

-

Bilanço

 

Diğer Defterler

 

Deftere Tabi Değil

 

-

 1. 16.

Tatbik İmzası

 

 

 

 

-

C-İHALE  KONUSU İŞLERDE İHALEYİ YAPAN MAKAM

Ünvanı                   : …………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

Adresi                   : …………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

-

D-İMZALAR VE ONAYLAR

İŞVEREN :     İŞVEREN VEKİLİ :

ÜNİTECE TASDİK EDİLEN BELGEYİ ALAN

KURUM ÜNİTESİ

Bu İşyeri Bildirgesinde yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ederim. …… / …… / ……….

 

 

 

 

İşverenin veya Vekilinin

Adı-Soyadı ve İmzası, Mühür veya Kaşesi.

İşyeri Bildirgesinin alındığını gösterir belgeyi aldım. …… / …… / ……….

 

 

 

 

 

Belgeyi Alanın

Adı-Soyadı ve İmzası

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesi gereğince, işveren ……..…………………… ………………………………... tarafından düzenlenip ….. / ….. / ……… tarihinde Kurumumuza verilmiştir.

 

 

 

 

Ünitenin kaşesi ve ilgili memurun parafı

 

NOT               : Bu Bildirgeye eklenecek belgeler için SSİY Madde 10’a bakınız.


 

 

E-ORTAK BİLGİLERİ

DOLDURULACAK BİLGİLER

1.ORTAK

2.ORTAK

 1. 1.

T.C. Kimlik No

 

 

 1. 2.

Adı ve Soyadı

 

 

 1. 3.

Uyruğu / Cinsiyeti

T.C:            Yabancı:

Erkek:        Kadın:

T.C:            Yabancı:

Erkek:        Kadın:

 1. 4.

Baba Adı / Anne Adı

 

 

 

 

 1. 5.

Doğum Yeri / Doğum Tarihi

 

….. / ..… / ……..

 

….. / ..… / ……..

 1. 6.

İkametgah Adresi

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………Posta Kodu: …….………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………Posta Kodu: …….………

 1. 7.

Şirketteki Ünvanı

 

 

 1. 8.

Vergi Dairesi Adı / Vergi No

 

 

 

 

 1. 9.

Göreve Başlama Tarihi

….. / ..… / ……..

….. / ..… / ……..

 1. 10.

Hisse Oranı

 

 

 1. 11.

Yöneticileri Gösterir

Ticaret Sicil Gaz. Tarih / No / Sayfa

Tarih:

….. / ….. / ……..

No:

Sayfa:

Tarih:

….. / ….. / ……..

No:

Sayfa:

 1. 12.

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

 

 1. 13.

Telefon / Fax

İş:

Ev:

Fax:

İş:

Ev:

Fax:

 1. 14.

Araç Plaka No

 

 

 

 

 

 

 1. 15.

Ortağı Olduğunuz Başkaca İşyeriniz varsa işyeri sicil numaralarını yazınız

 

 

 

 

 

F-YÖNETİCİ BİLGİLERİ

DOLDURULACAK BİLGİLER

1.YÖNETİCİ

2.YÖNETİCİ

 1. 1.

T.C. Kimlik No

 

 

 1. 2.

Adı ve Soyadı

 

 

 1. 3.

Uyruğu / Cinsiyeti

T.C:            Yabancı:

Erkek:        Kadın:

T.C:            Yabancı:

Erkek:        Kadın:

 1. 4.

Baba Adı / Anne Adı

 

 

 

 

 1. 5.

Doğum Yeri / Doğum Tarihi

 

….. / ..… / ……..

 

….. / ..… / ……..

 1. 6.

İkametgah Adresi

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………Posta Kodu: …….………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………Posta Kodu: …….………

 1. 7.

Şirketteki Ünvanı

 

 

 1. 8.

Vergi Dairesi Adı / Vergi No

 

 

 

 

 1. 9.

Göreve Başlama Tarihi

….. / ..… / ……..

….. / ..… / ……..

 1. 10.

Hisse Oranı

 

 

 1. 11.

Yöneticileri Gösterir

Ticaret Sicil Gaz. Tarih / No / Sayfa

Tarih:

….. / ….. / ……..

No:

Sayfa:

Tarih:

….. / ….. / ……..

No:

Sayfa:

 1. 12.

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

 

 1. 13.

Telefon / Fax

İş:

Ev:

Fax:

İş:

Ev:

Fax:

 1. 14.

Araç Plaka No

 

 

 

 

 

 

 1. 15.

Ortağı Olduğunuz Başkaca İşyeriniz varsa işyeri sicil numaranızı yazınız

 

 

 

 

 

G-MUHASEBECİ / MALİ MÜŞAVİR BİLGİLERİ

DOLDURULACAK BİLGİLER

1. MUHASEBECİ           MALİ MÜŞAVİR               

2. MUHASEBECİ           MALİ MÜŞAVİR               

 1. 1.

T.C. Kimlik No

 

 

 1. 2.

Adı ve Soyadı

 

 

 1. 3.

Uyruğu / Cinsiyeti

T.C:            Yabancı:

Erkek:        Kadın:

T.C:            Yabancı:

Erkek:        Kadın:

 1. 4.

Baba Adı / Anne Adı

 

 

 

 

 1. 5.

Doğum Yeri / Doğum Tarihi

 

….. / ..… / ……..

 

….. / ..… / ……..

 1. 6.

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer

 

 

 1. 7.

İkametgah Adresi

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………Posta Kodu: …….………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………Posta Kodu: …….………

 1. 8.

Şirketteki Ünvanı

 

 

 

 

 1. 9.

Vergi Dairesi Adı / Vergi No

 

 

 

 

 1. 10.

Göreve Başlama Tarihi

….. / ..… / ……..

….. / ..… / ……..

 1. 11.

Oda Kayıt No

 

 

 1. 12.

Telefon / Fax

İş:

Ev:

Fax:

İş:

Ev:

Fax:

 1. 13.

Araç Plaka No

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile