Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Prş02112016

Last update04:25:37 AM

İş Basitleştirme İlkeleri1. İŞ PLANI

Planlama, hayatımıza yön verir. Çünkü planlar yönelticidir. İş planı, ne elde etmek istediğimizi; nerede, nasıl hareket etmemiz gerektiğini; hareket ve etkinliklerimize nasıl ve ne zaman başlayıp, bitirmemiz gerektiğini; kimlere gereksinim olduğunu ve sonuçta niçin bunları yapacağımızı baştan belirler. Böylece içinde bulunduğumuz koşul ve olanaklar karşısında hareketimizin ne olması gerektiğini açıklar.

İş planı yaparken gelecekteki çalışmalar için mümkün olan her olasılık dikkate alınmalıdır. Bu nedenle planlar esnek olmalıdır. Hangi tip kuruluşta görev yapılırsa yapılsın ve hangi tür hizmete ait olursa olsun, tüm planlamalarda dikkat edilmesi gereken dört temel öğe vardır. Amaç, kaynaklar, yöntemler ve denetim. Bir iş planının gerçekleşebilir ya da gerçekleşemez bir tasarı olup olmadığı bu dört öğeyi taşıyıp taşımadığı ile anlaşılır.

1.1. İş Basitleştirme İlkeleri

Modern yönetimin amaçlarından birinin hizmet ya da mal üretiminde verimin yükseltilmesi olduğu bilinmektedir. Gelişmişülkelerdeki yönetsel yapı ya da işletmeler incelendiğinde bunların yukarıda belirlenen amaca en fazla yöneldikleri ve ulaştıkları dikkati çeker.

İşletme içinden kişilerle gerçekleştireceğiniz çalışmalarınızda, takım çalışmasının gereklerine uymalısınız. Aynı amaç ve hedeflere hizmet için bir arada bulunanlar başarılı olurlar.

Çağımızda ve günümüzde özellikle kamu hizmetleri çok artmış, nitelikleri değişmiş, kamuoyunun ve baskı gruplarının etkisi kuvvetlenmiş, örgütler büyümüş teknolojik gelişme sonucu mekanizasyon ve otomasyon alanları genişlemiş bulunmaktadır. Öte yandan, demokratik düzenin bir gereği olarak, vergi ödemekle yükümlü bulunan vatandaş ve onu temsilen basın hizmetlerinin görülmesinde ve üretiminde rasyonel, sür’atli ve ekonomik yöntemlerin kullanılmasına önem ve ağırlık vermektedir. Bu durumda hizmetlerde ve üretimde en yüksek verimi elde etmeye yönelmek, gerek kamu kuruluşlarının, gerek işletmelerin başlıca kaygıları, çabaları, sorunları ve sonuç olarak da amaçları olmuştur.

1.1.1. İşi Basitleştirme Teknikleri

İş basitleştirme organizasyonun mal veya hizmet üretim sürecinde kullanılan metotların daha basit hale getirilmesiyle iş yapma performansının yükseltilmesi diğer bir ifade ile verimliliğin artırılmasına denir. İş basitleştirmesi organizasyondaki bütün iş görenlerin katılımıyla üretim sürecinde uygulanarak organizasyondaki toplam maliyetlerin azalmasını sağlar.

İş basitleştirilmesiyle üretim sürecinde yapılmakta olan gereksiz işlemler ortadan kaldırılarak, benzer işlemler birleştirilir. İş basitleştirilmesi yapılırken işlerin kapsamının azalması sonucu iş görenlerin sürekli aynı işi yapmasıyla ortaya çıkan monotonluk ve bıkkınlık durumu da dikkate alınmalıdır. Monotonluk ve bıkkınlık durumunu ortadan kaldırabilmek amacıyla işçeşitlendirmesi yapılarak iş zenginliği sağlanmalıdır. Böylece iş basitleştirme sonucu ortaya çıkan olumsuzluklar ortadan kaldırılarak işgücünün etkinliği ve verimliliği yükseltilir.

İş basitleştirilmesiyle ilgili eğitim haftalık, aylık ve yıllık kurs programlarışeklinde planlanmalıdır. İş basitleştirmesiyle ilgili eğitim programlarına katılan iş görenler uygulamalı eğitimle iş basitleştirmesinde yapılan değişiklikleri öğrenmelidir.

İş Basitleştirme; İş dağıtım etüdü, iş akımı etüdü, hareket ekonomisi, alan ve yerleşme etütleri, form analizi ve geliştirme ve işölçme tekniklerinden oluşmaktadır. Bunların uygulanmasıözel bir uzmanlığa gereksinme göstermez. Ancak işi basitleştirme uygulamalarında esas görev yöneticilere düşmektedir.

1.1.2. İşi Basitleştirme Yöntem Analizleri ve Kullanılması

Hemen her yerde, her işlemde ve her zaman uygulanabilen birtakım anahtarlar, işlemlerin ve yöntemlerin analizinde çok önemli hizmet görürler. Sözü edilen bu anahtarlar büro yöneticileri, ilk kademe amirleri ve bizzat işi yapanlar ile organizasyon ve metot uzmanlarınca kullanılabilir.

Bu anahtar takımı beşi (N) ve biri (K) harfiyle başlayan ve gerek büro, gerek işletmelerde hiç hatırdan çıkarılmaması gereken çok değerli kılavuzlardır. Bu anahtarlar;

NE                   yapılıyor?                      NE                               yapılmalıdır?

NİÇİN               yapılıyor?                      NİÇİN                           yapılmalıdır?

NASIL              yapılıyor?                      NASIL                          yapılmalıdır?

NEREDE          yapılıyor?                      NEREDE                      yapılmalıdır?

NE ZAMAN       yapılıyor?                      NE ZAMAN                   yapılmalıdır?

KİM                  yapıyor?                       KİM                              yapmalıdır?

Sorularından ibarettir.

 NE ve NİÇİN YAPILMALI soruları ile gereksiz işlemler ya da işlemin bazı aşamaları elimine edilir.

 NASIL YAPILMALI sorusu, yöntemin geliştirilmesi için geçerli ve değerli sorudur. Yöntem (işlem, iş) bu soru ile basitleştirilebilir, geliştirilebilir. Örneğin; elle yapılan bir işin makine ile yapılması, daktilo edilen bir yazının teksir makinesinde ya da fotokopi yöntemi ile çoğaltılması yolu seçilebilir.

 NEREDE, NE ZAMAN YAPILMALI ve KİM YAPMALI soruları ile işin yapılış zamanları, yeri ve sırası yeniden düzenlenir. Bu arada bazı işlem ya da safhalar zaman ve yer bakımından birleştirilir, yerleri değiştirilir.

 KİM YAPMALI sorusu ile ayrıca, sorumlulukların belirlenmesi, saptanması ya da yetki devri yapılması sağlanır.

İşi Basitleştirme (Yönetim Analizi) İlkeleri

Gerek yöneticilerin, gerek bizzat işi yapan personelin, gerekse iş sahiplerinin yakındığı yöntemlerin geliştirilmesi için yapılacak inceleme ve çalışmalarda izlenecek aşamalar şunlar olabilir:

 Geliştirilmesi ya da basitleştirilmesi istenen konu (iş, işlem ya da yöntem) saptanabilir.

 Seçilen konu, bütün ayrıntılarıyla incelenip durum formlarla saptanır. (bir kağıda kaydedilir).

 Saptanan hususlar bilimsel yöntemlerle analiz edilip sakıncalar bir yere yazılır.

 Bu yöntemin (işin, işlemin) gerçekten kullanılması gerekip gerekmediği araştırılır. Bazı hallerde yöntemin (işin, işlemin) tümü olmasa da bazı safhalarının elimine edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 Saptanan sakıncaların giderilmesi için çözüm yolları düşünülür ve değişik öneriler hazırlanarak bunlar ilgililerle görüşülerek test edilir.

 En uygun görülen yöntem seçilir, bir süre denenir. Varsa aksayan yönleri düzeltilir, geliştirilir. Geliştirilen yöntem uygulamaya konur.

1.1.3. Verimlilik

Verimliliği, işletmenin sahip olduğu bütün kaynakları etkin şekilde kullanarak iyi sonuç elde etmek olarak anlıyoruz. Çağdaş teknolojiden yararlanmak, etkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, bir işletme için verimliliği artırıcı nedenlerdir.

Verimlilik; bir kuruluşun veya işletmenin faaliyetleri için yaptığıgirdi (tüm giderler toplamı) ile elde edilen “çıktı (üretilen hizmet veya malın toplam değerleri) arasındaki oran olarak tanımlanabilir.

O halde verimin artması için girdiler azaltılıp çıktılar çoğaltılmaya çalışılmalıdır. Ancak bu ilkenin her zaman geçerli ve doğru olduğu söylenemez. Zira hizmet ya da mal üretiminde verimi etkileyen başka faktörler de söz konusudur. Bunlar Zaman, Kalite ve Ekonomi’dir.

Diğer bir deyişle;

 Her türlü hizmet ya da mal üretimi için bir zamana gereksinme vardır.

 Yapılan her hizmetin ya da üretilen malın kalitesi farklıdır.

 Üretilen her hizmet ya da malın maliyeti vardır.

Esas olan mal ve hizmet üretiminin; en kısa zamanda, en kaliteli biçimde ve en ekonomik (ucuz) yapılmasıdır.

Verimlilik Neden Herkesi İlgilendirir?

İşveren, yeni yatırım imkanları yaratacak kaynak sağlar,

 Üretici, daha ucuz maliyetle daha yüksek kazanç sağlar,

 Tüketici, daha ucuz ve bol mal bulma imkanına kavuşur,

 Ülke, sağlıklı bir ekonomik büyüme ile hızla kalkınır,

 Toplum daha yüksek refah düzeyine ulaşır.

Verimi ve Verimliliği Etkileyen Faktörler

Birçok faktör verimi ve verimliliği olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Bunlar özet olarak şöyle sıralanabilir:

 Yönetimin türü (klasik, liberal ve demokratik yönetim),

 Planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının uygulama biçimi,

İş bölümü-uzmanlık ilişkisi,

 Zaman ve kaynak kayıpları,

 Moral durumu,

 Eğitim durumu,

 Ücret sistemi,

 Kanun adedinin çok ve bunların bazılarının uygulamalarında güçlükler oluşu,

 Fiziksel koşullar (bürolarda ışık, havalandırma, rutubet, ısı, ses-gürültü durumları),

 Estetik ve dekoratif koşullar (bürolarda renk, müzik, biblo, tablo, dekor, temizlik, çiçek kullanımı vb.),

 Çalışma yöntemlerinin eskiliği (geleneksel usullere bağlılık).

 

Büro Hizmetleri Dersi Konularına Geri Dönmek İçin >>> TIKLAYINIZYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile