Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Prş02112016

Last update04:25:37 AM

Gelir Tablosu ÖrneğiGELİR TABLOSU

1. Gelir Tablosunun Tanımı: 

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde ( bir takvim yılı) elde ettiği bütün gelirler ile aynı dönemde gerçekleşen bütün maliyet ile giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır.

İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde gelir tablolarını düzenlemek zorundadır. Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak rapor tipinde ya da hesap tipi olarak düzenlenebilir.

Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz.

Gelir tablosunun bölümleri incelendiğinde, bir tüzel kişiliğin belirli bir döneme ait faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve hangi aşamada kâr veya zararda olduğunu tespit etmek mümkün olacaktır. Bu incelemelerde, şirketin faaliyette bulunduğu iş alanının kârlı olup olmadığı, borç yükünün miktarı, geçmişten gelen başka yükümlülükleri olup olmadığını anlamak mümkün olabilecektir.

2. Gelir Tablosu Türleri: Gelir tablosu türleri ikiye ayrılır:
- Hesap tipi gelir tablosu

- Rapor tipi gelir tablosu

Gelir Tablosu Örneği >>> İNDİR

AYRINTILI GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ

 

  Önceki Dönem

  Cari Dönem

   A-BRÜT SATIŞLAR

0,00

0,00

        1-Yurt İçi Satışlar

 

 

        2-Yurt Dışı Satışlar

 

 

        3-Diğer Gelirler

 

 

   B-SATIŞ İNDİRİMLERİ  ( - )

0,00

0,00

        1-Satıştan İadeler  ( - )

 

 

        2-Satıştan İskontalar  ( - )

 

 

        3-Diğer İndirimler  ( - )

 

 

   C-NET SATIŞLAR

0,00

0,00

   D-SATIŞLARIN MALİYETİ  ( - )

0,00

0,00

        1-Satılan Mamüller Maliyeti  ( - )

 

 

        2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti  ( - )

 

 

        3-Satılan Hizmet Maliyeti  ( - )

 

 

        4-Diğer Satışların Maliyeti  ( - )

 

 

      BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

0,00

0,00

   E-FAALİYET GİDERLERİ

0,00

0,00

         1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri  ( - )

 

 

         2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)

 

 

         3-Genel Yönetim Giderleri  ( - )

 

 

       FAALİYET KARI VEYA ZARARI

0,00

0,00

   F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

0,00

0,00

          1-İştiraklerden Temettü Gelirleri

 

 

          2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

 

 

          3-Faiz Gelirleri

 

 

          4-Komisyon Gelirleri

 

 

          5-Konusu Kalmayan Karşılıklar

 

 

          6-Menkul Kıymet Satış Karları

 

 

          7-Kambiyo Karları

 

 

          8-Reeskont Faiz Gelirleri

 

 

          9-Enflasyon Düzeltmesi Karları

 

 

        10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar

 

 

   G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

0,00

0,00

           1-Komisyon Giderleri  ( - )

 

 

           2-Karşılık Giderleri  ( - )

 

 

           3-Menkul Kıymet Satış Zararları  ( - )

 

 

           4-Kambiyo Zararları  ( - )

 

 

           5-Reeskont Faiz Giderleri  ( - )

 

 

           6-Diğer olağan Gider ve Zararlar  ( - )

 

 

   H-FİNANSMAN GİDERLERİ  ( - )

0,00

0,00

           1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri  ( - )

 

 

           2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri  ( - )

 

 

        OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

0,00

0,00

   I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR

0,00

0,00

           1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 

 

 

           2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

 

 

   J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR  ( - )

0,00

0,00

           1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları  ( - )

 

 

           2-Önceki Dönem Gider ve Zararları  ( - )

 

 

           3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar  ( - )

 

 

         DÖNEM KARI VEYA ZARARI

0,00

0,00

   K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)

 

 

         DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

0,00

0,00

 

 

 

 

GELİR TABLOSU

A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

 

 

 
Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile