Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Çrş02102016

Last update04:25:37 AM

Muhasebe 1 Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevaplarımuhasebe yazılı soruları ders notları, muhasebe ve finansman bölümü yazılı ve sınav, muhasebe ve finansman bölümü sınav soruları, muhasebe çalışma soruları, muhasebe test, muhasebe soru bankası,  muhasebe sınav soruları ve cevapları, bilgisayarlı muhasebe sınav soruları, açıköğretim genel muhasebe sınav soruları, 10.sınıf genel muhasebe sınav soruları, lise 3 genel muhasebe sınav soruları, genel muhasebe sınav soruları ve cevapları, 11. sınıf genel muhasebe sınav soruları, muhasebe yazılı soruları

10 TİCARET SINIFI MUHASEBE 1 DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

1) Birinci sınıf tüccar sayılıp bilânço esasına göre hangi defterler tutulur?

2) VUK’ a göre tasdik edilecek defterler ve TTK’ ya göre tasdik edilecek defterler nelerdir yazınız?

3) Defterlerde yanlış kayıtların düzeltilmesi (VUK madde 217) nasıl olur?

4) Z raporu hakkında bilgi veriniz.

5) Mükellef:

     Vergi sorumlusu:

     Verginin tarhı:

     Verginin tahakkuku:

Kavramlarını açıklayınız.

6) İlan ve reklâmın asılacağı yerler nelerdir, yazınız?

 

7)

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorular 2 şer puandır. 2x20=40

1.Aşağıdakilerden hangisi Tacirin Vergi Dairesine yapmak zorunda olduğu bildirimlerden değildir?

a)İşe Baş

b)İş Değişikliğ

c)İş Yerindeki Onarım

d)İş yeri sayısındaki Değişiklik

 

2.Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek sahiplerinde işe başlama belirtisi değildir?

a)Muayenehane açılması                      

b)İşyerinin kiralanması                        

c)İşyerine levha asılması

d)Mesleki kuruluşa kaydolma

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Gerçek kişi tacirlerin İşe Başlama Bildirimine eklemesi gereken belgelerden birisi değildir?

a)Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği

b)Noter Onaylı İmza Sirküleri

c)Şirket Ana sözleşmesinin noter onayı örneği

d)Kira Sözleşmesi

 

4.Aşağıdaki hallerden hangisinin gerçekleşmesi tacirin işi bırakması anlamına gelmez?

a)Tacirin kendi isteği ile işi bırakması

b)Tasfiye halinin gerçekleşmesi

c)Tacirin Ölümü

d)Ceza nedeniyle iş yerinin kapatılması

 

5.Aşağıdakilerden hangisi Vergi Levhası için söylenemez?

a)Öteden beri işe devam edenler her yıl Mayıs ayında onaylatır.

b)Çok katlı mağazalarda her kat için ayrı asılır.

c)Tasdik yeri işyerine en yakın olan noterdir.

d)Vergi Levhası 3 yıllık vergiyi gösterecek şekilde hazırlanmıştır.

 

6.Aşağıdakilerden hangisinin Vergi Levhası asma zorunluluğu yoktur?

a) Doktor

b) Avukat

c) Limited Şirketler

d) Pazarcı

 

7.Aşağıdakilerden hangisi faaliyetleri itibariyle Ödeme Kaydedici Cihaz kullanırlar?

a)Market iş

b)Pazarcı

c)Keresteciler

d)Toptancılar

 

8.Ödeme Kaydedici Cihaz alındıktan sonra kaç gün içerisinde yetkili servise başvurulmalıdır?

a)10 gün                 

b) 20 gün              

c)15 gün            

d) 30 gün

 

9.Vergi dairesi tarafından hesaplanan verginin, ödeme aşamasına gelmesine ne denir?

a)Mükellef

b)Verginin ödenmesi

c)Verginin tarhı

d)Verginin tahakkuku

 

10.Aşağıdakilerden hangisi V.U. K. Belirtilen cezalardan biri değildir?

a)Özel usulsüzlük Cezası

b)İş yeri kapatma Cezası

c)Vergi Kaybı Cezası

d)Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar

 

11.İşletme Sahibi yasalara uygun olarak tuttuğu defter kayıtlarına bakarak aşağıdakilerden hangisini bilir.

a) İşletmesinin kar-zarar durumunu öğrenir

b)Satacağı malların maliyet fiyatını, dolayısıyla satış fiyatını bilir

c)İşletmesi ile ilişkisi olan kişilerle, arasındaki borç alacak tutarlarının ne olduğunu öğrenir

d)Hepsi

 

12.Aşağıdakilerden hangisi defter tutmak zorunda değildir? 

a)Ticaret ve sanat erbabı

b)Ticaret şirketleri

c)İktisadi kamu müesseseleri

d)Gelir vergisinden muaf olan esnaf

 

13.Faaliyet konusu olarak aşağıdakilerden hangisini yapan bir tacir, ticari defterlerini ikametgâhının bulunduğu yerdeki notere tasdik ettirmelidir.

a)Beyaz eşya bayisi

b)Lokantacı

c)Süper market

d)Nakliyeci

 

14.Ticari defterler nasıl tasdik ettirilir?

a)İlk Sayfası ve son sayfası mühürlenir

b)İlk Sayfası Mühürlenir

c)Son Sayfası Mühürlenir

d) Her sayfası mühürlenir

 

15.İş yerinin belediye ve mücavir (yakın komşu) alan dışında kalması durumunda kim tarafından ruhsat verilir?

a)Maliye Bakanlığı

b)Muhtarlıklar

c)Valilik ve Kaymakamlıklar

d)Defterdarlıklar

 

16.İşyeri açma başvuru formunun gerçeğe aykırı doldurulması durumunda ne gibi işlem yapılır?

a)İş yerinin açılması ertelenir

b)Beyanı yeniden doldurması sağlanır

c)Hiç bir işlem yapılmaz

d)Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır

 

17.Emlak vergisi nereye yatırılır?

a)Belediye küşüt müdürlüğüne yatırılır.

b)Kaymakamlığa muhasebe müdürlüğüne yatırılır.

c)Belediye gelirler müdürlüğü veznesine elden ya da PTT aracılığı ile yatırılır.

d)Bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılır.

 

18.Çevre temizlik vergi mükellefiyeti ne zaman kalkar?

a)Binanın boş bulunması durumunda.

b)İşyerinin taşınması ve satılması durumunda.

c)İş yerinde bir kişi çalışması durumunda.

d)Çöp atılmaması durumunda.

 

19.Tacir daha önce Hafta Sonu ve Tatillerde Çalışma Ruhsatı almış ise her yıl ocak ayında müracaatta bulunduğunda ne gibi belgeler ibraz eder?

a)Önceki belgenin aslı, fotokopisi ve damga vergisi makbuzu ile.

b)İş yeri Çalıştırma ruhsatı ile.

c)Vergi dairesinden aldığı belge ile.

d)Hiçbir belge ibraz etmesine gerek yoktur.

 

20.Tacir ilan ve reklamı nerelere asabilir?

a)İstediği her yere asabilir.

b)Kendi iş yerine asar.

c)Daha önce kanunda belirlenen yerlere asar.

d)Hepsi.

 

1,2,3,4,5 ve 6.sorular 10’ar puandır, testlerin her biri 2 puandır.

Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar Dilerim.

Orhan ERÇİLİNGİR

Muhasebe Öğretmeni

10 TİCARET SINIFI MUHASEBE 1 DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI CEVAPLARI


1)        Yevmiye defteri

Defter-i kebir

Envanter defteri

 

2) VUK’ na göre Tasdik Edilecek Defterler

Yevmiye defteri

Envanter ve bilanço defteri

İşletme hesabı defteri

Serbest meslek kazanç defteri

Çiftçi İşletme Defteri

İmalat ve üretim defteri

Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

 

TTK’ ya göre Tasdik Edilecek Defterler

Yevmiye defteri

Envanter ve bilanço defteri

İşletme hesabı defteri

Defter-i kebir

Karar defteri

 

3) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defterlerdeki yanlış yazı ve rakamlar, üzeri okunacak şekilde çizilir. Doğrusu üst veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu hesaba yazılır. Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek yasaktır.

 

4) Bir iş günü içinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin bilgileri, elde edilen hasılatı, tahsil olunan KDV’ ni ayrıntılı olarak veren, birbirini takip eden sıra numarası taşıyan bir rapordur.

Z raporuna günlük kapanış fişi adı da verilir. Bu rapor her iş gününün sonunda mutlaka alınır. Ve sıra numarasına göre Vergi Usul Kanununun defter ve belgelerin saklanmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde 5 yıl süre ile saklanır. Denetim elemanlarına denetim sırasında istenmesi halinde gösterilir.

 

5) Mükellef: Vergi ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi sorumlusu: Verginin ödenmesi yönünden vergi dairesine karşı yükümlülüğü doğan kişidir.

Verginin tarhı: Vergi dairesi tarafından verginin hesaplanması işlemidir.

Verginin tahakkuku: Vergi dairesi tarafından hesaplanan verginin, ödenme aşamasına gelmesidir.

 

6) Elektrik direkleri

Bilboard reklâm panoları

Belediyenin özel mülkiyetine bulunan ilan asma yerleri Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri

Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler

Özel mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve Reklâmlar

7)

1.C

2.B

3.C

4.D

5.C

 

6.D

7.A

8.C

9.D

10. B

 

11. D

12. D

13. D

14. D

15. C

 

16. D

17. C

18. B

19. A

    20. C

 Yorumlar   

 
+1 #2 asdfmehmet 17-12-2014 21:33
Okulun baslarinda isledik bunlari hem bole sıklı sormuyolar diye biliyom

Demekki 2 yaziliyi 3 yazili diye ariyacam :)))
Alıntı
 
 
+1 #1 2013 -2014 muhasebe sorularıMuhammet yılanlı mf 25-12-2013 20:30
Sayfanız çok güzelde. 2013 - 2014 sorularınız varmı.Varsa ekleyiniz lütfen.
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile