Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Pz02072016

Last update04:25:37 AM

Sermaye Piyasası Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve CevaplarıSermaye Piyasası Dersi

2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

Sermaye piyasası dersi yazılı sınav soruları, Sermaye Piyasası Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları, sermaye piyasası yazılı sınav, sermaye 2 dönem yazılı yoklama, sermaye piyasası yazılı test çalışma soruları, 2. dönem ticaret meslek lisesi muhasebe dersleri sermaye piyasası yazılı soruları, muhasebe öğretmenleri yazılı soruları, muhasebe dersleri yazılı sınav soruları

 

11. SINIFLAR SERMAYE PİYASASI DERSİ

II.DÖNEM I. YAZILI SORULARI                                              

1.Aşağıdakilerden hangisi, aracı kurumların kuruluşlarına izin verilmesi icin SPK'ca aranan şartlardan biri değildir?

A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olmaları

B) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması

C) Hisse senetlerinin tamamının  nama yazılı olması

D) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması

E) Aracılık faaliyetinin yürütüleceği binanın bağımsız olması

 

2.Kurul'dan yetki belgesi almış olan aracı kuruluşlardan borsada işlem yapacak olanların ilgili borsadan almak zorunda oldukları belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Ticaret Odası üyelik belgesi

B) Aracı Kurumlar Derneği üyelik belgesi

C) Borsa üyelik belgesi

D) Sermaye Piyasası Kurulu üyelik belgesi

E) Bankalar Birliği üyelik belgesi

 

3.Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine aracılık edebilirler?

A) Hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketler

B) Kredi derecelendirme faaliyet  belgesine sahip olan şirketler

C) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesine sahip aracı kurumlar

D) Portföy yönetim yetkisine sahip şirketler

E) Yatırım danışmalığı yetkisine sahip şirketler

 

I. Yatırım danışmanlığı

II. Repo-ters repo

III. Portföy yöneticiliği

4.Mevduat bankaları sermaye piyasası mevzuatına göre, yukarıdaki sermaye piyasası faaliyetlerinden hangilerini yapamazlar?

A) Yalnız I              

B) Yalnız II             

C) Yalnız III            

D) I ve II               

E) I ve III

 

I. SPK

II. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

III. Dış Ticaret Müsteşarlığı

IV.Hazine Müsteşarlığı

5.Yatırım fonu kuruluş görüşü için yukarıdaki kurumların hangilerinden görüş alınır?

A) Yalnız I              

B) I ve II               

C) I ve III              

D) II ve III          

E) I, III ve IV

 

6.Aşağıdakilerden hangisi İMKB birincil piyasa işlemidir?

A) Bir anonim şirketin, hisse senetlerini halka arz etmesi

B) Şirket hisse senetlerinin iki aracı kurum arasında alınıp satılması

C) Hisse senetlerinin mülkiyetinin, aracı kurum müşterileri arasında el değiştirmesi

D) Hisse senetlerinin mülkiyetinin, halka arz edilmeksizin ortaklar arasında el değiştirmesi

E) Hisse senetlerinin mülkiyetinin, halka arz edilmeksizin şirket yetkilileri arasında el değiştirmesi

 

7.Sermaye piyasası faaliyetinde bulunacak kurumların izin almaları gereken merci, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye Piyasası Kurulu

B) TC Merkez Bankası

C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

D) Hazine Müsteşarlığı

E) Mali Suçları Araştırma Kurul

 

I. Mevduat toplama

II. Sermaye piyasası araçlarına belli bir getiri taahhüt verme

III. Türev araç alma-satma

 

8.Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri, aracı kurumların yapamayacakları işlemler arasında yer alır?

A) Yalnız I              

B) Yalnız II             

C) I ve II              

D) I ve III              

E) I, II ve III 

 

9.Aşağıdakilerden hangisi, sermaye piyasası mevzuatınca belirlenen sermaye(finansal) piyasası kurumlarından biri değildir?

A) Portföy yönetim şirketleri                  

B) Aracı kurumlar

C) Sigorta şirketleri                    

D) Yatırım ortaklıkları

E) Yatırım fonları

 

I. Derecelendirme faaliyeti yalnızca kredi derecelendirilmesi faaliyetini kapsar.

II. Borçlunun anapara-faiz ödeme kabiliyetini ölçer

III. Takasbank borsa para piyasası tarafından denetlenir

10.Derecelendirme faaliyeti ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              

B) Yalnız II           

C) I ve II               

D) I ve III              

E) II ve III

 

11.Aşağıdakilerden hangisi borsaya üye olabilir?

A) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri

B) Halka Açık Şirketler

C) Yatırım Fonları

D) Aracı Kuruluşlar

E) Bağımsız Denetim Şirketleri

 

12."Halka arza aracılık" faaliyetinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliğidir.

B) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılıktır.

C) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alımsatımıdır.

D) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımıdır.

E) Yatırım danışmanlığıdır.

 

13.Portföyün tamamı hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araclarından en az ikisinden oluşan yatırım fonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endeks fon                  

B) Değişken fon               

C) Karma fon          

D) Grup fonu          

E) A tipi fon

 

14.Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarının, portfoylerinde yer veremeyecekleri varlıklardan biridir?

A) Mevduat sertifikası        

B) Tahvil      

C) Kıymetli madenler        

D) Altın                 

E) Hisse senedi

 

15.Aşağıdakilerden hangisi, aracı kuruluşlara getirilen başlıca sorumluluklardan biri değildir?

A) Tarife dışı kurtaj almama

B) Müşteriye kazanç garantisi sağlama

C) Borsa üyeliği

D) Çerçeve sözleşme imzalama

E) Blokaj yükümlülüğü

 

16.Aşağıdakilerden hangisinin hisse senetleri IMKB de işlem görebilir?

A) Kooperatifler

B) Limitet şirketler

C) Adi şirketler

D) Anonim şirketler

E) Komandit şirketler

 

I. Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları

II. Hisse senetlerinin tamamının  nama yazılı olması

III. Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması

17.Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş şartlarıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              

B) Yalnız II             

C) Yalnız III            

D) I ve II               

E) I, II ve III

 

18.Aşağıdakilerden hangisi, aracı kurumların müşterileri için yapacakları işlemler öncesinde düzenleyecekleri sözleşmelerden biridir?

A) Temsil sözleşmesi

B) Geçici sözleşme

C) Ön sözleşme

D) Aracılık yüklenimi sözleşmesi

E) Çerçeve sözleşme 

 

19.Aşağıdakilerden hangisi, portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinden biridir?

A) Ödünç para vermek

B) Yatırım danışmanlığı yapmak

C) Mevduat toplamak

D) Aracılık faaliyetinde bulunmak

E) Halka arza aracılık etme


20.Vadesine 180 günden az kalmış piyasa araçlarından oluşan fon hangisidir?

A) A tipi                 

B) B tipi                 

C) Likit                          

D) Sektör              

E) Grup

 

I. Vadesiz mevduat

II. Borçlanma araçları

III. Vadeli işlemler

IV.Nakit

21.Yukarıdaki varlıklardan hangileri yatırım fonlarının içerisinde bulanabilir?

A) Yalnız I              

B) Yalnız II             

C) I ve II               

D) I, II ve III          

E) I, II,  III ve IV

 

22.Aşağıdakilerden hangis sermaye piyasası faaliyeti değildir?

A) Portföy yöneticiliği

B) Mevduat kabulü

C) Yatırım danışmanlığı

D) Halka arza aracılık

E) Türev araç alım-satımı

 

23.  06/04/2012 de borsa üyelik belgesi alan aracı kurum bu belgeyi ne zamana kadar ve  nereye tescil ettirmelidir?

A) 20/04/2012-SPK

B) 19/04/2012- Ticaret sicili

C) 21/04/2012-Ticaret sicili

D) 22/04/2012- Borsa bülteni

E) 11/04/2012-SPK

 

I. Fondaki pay sayısı

II. Saklayıcı kuruluşun ortaklarının adresleri

III. Kurucu adresleri

IV.Saklayıcı kuruluşun ortak sayısı

24.Yatırım fonu iç tüzüğünde yukarıdakilerden hangileri bulunmaz?

A) Yalnız I              

B) I ve III              

C) I ve II               

D) II ve IV            

E) I, II,  III ve IV

 

I. Limitli

II. Limitsiz

III. Geçersiz

IV.Piyasa

25.Emir türleri arasında yukarıdakilerden hangileri bulunmaz?

A) Yalnız I              

B) I ve IV             

C) I ve II               

D) I ve III              

E) I, III ve IV

 

26.Aşağıdakilerden hangisi TBPP nda işlem yapmasına izin verilmez?

A) Borsa üyesi banka

B) Bankacılık düzenleme denetleme kurumu

C) T.c. Merkez bankası

D) Aracı kurumlar

E) Hepsi

27.TBPP de işelm yapabilmek için kurumlar aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorundadırlar?

A) Çerçeve sözleşme

B) Fon iç tüzüğü

C) Taahhütname

D) Denetim raporları

E) Borsa üyelik belgesi

 

28.TBPP işlem saatleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 10:00 – 12:00 / 13:00 – 15:30

B) 10:00 – 13:00 / 14:00 – 15:30

C) 09:30 – 12:00 / 13:30 – 15:30

D) 10:30 – 12:00 / 13:30 – 15:30

E) 10:00 – 12:30 / 13:00 – 15:30

 

29.‘Kamuya açıklanmamış bir bilgiyi kullanarak, bunun üzerinden kazanç sağlama işi’ tanımı aşağıdakilerden hangi kavrama ait olabilir?

A) Blokaj

B) Risk

C) İnsider

D) Rayiç bedel

E) Vadeli işlem

30.Aracı kurumları TBPP nda işlem yapmaya zorlayan etken hangisi olabilir?

A) Uzun vadeli fon ihtiyaçlarının olması

B) Sermaye yeterliliklerinin az olması

C) Organize piyasalara girememeleri

D) Yeterli portföylerinin olmaması

E) Nakit ihtiyaçlarının olmaması

Aşağıdaki açıklamaları doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y ) ie işaretleyiniz.

31.Aracı kurumlar müşterilerine ait sermaye piyasası araçları ve nakitleri üzerinde yetkileri olmaksızın tasarrufta bulunabilirler.D

32.Portföy yönetim şirketleri müşteri hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadırlar.Y

33.Finansal kuruluşlar müştei ile kendi menfaatleri arasında çatışma olduğunda kendi lehlerine davranmalıdır.Y

34.TBPP de işlem yapılabilecek en az tutar 50000  tl ve emir tutarları da 10000 tl ve katları şeklindedir.Y

35.Finansal kuruluşlar faaliyetleinde bağımsız olmak zorundadırlar. D

 

NOT: testler 3’er puandır.D-Y soruları 2’şer puandır.Süre 40 dk dır.

Başarılar...                                                                                                            Ferdi ÇİL

                                                                                                  Muhasebe ve Finansman ÖğretmeniYorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile