Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cts02132016

Last update04:25:37 AM

Maliyet Muhasebesi 1 Dönem 1 Yazılı2012 2013 Maliyet Muhasebesi Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

ÇATALPINAR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

11. SINIFLAR MALİYET MUHASEBESİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

1) Gider, harcama ve maliyet kavramlarını açıklayınız. ( 10 Puan )

2) Maliyet Muhasebesi’nde giderleri çeşitlerine göre sınıflandırınız. ( 10 Puan )

3) Giderlerin işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırınız. ( 10 Puan )

4) FİFO Yöntemi nedir, FİFO yöntemi kavramını açıklayınız ? ( 10 Puan )

5) ERÇİLİNGİR üretim işletmesinde Kasım ayında üretime gönderilen ilk madde ve malzemeler için yapılan işlemler, birim fiyatları, miktarları ve tutarları aşağıdaki gibi olsun. ( 20 Puan )

Tarih             İşlem                         Birim Fiyat                Miktar                        Tutar

1 Kasım        Kalan                          8.- TL                700              5.600.- TL

5 Kasım        Alım                          6.5.- TL               300              1.950.- TL

7 Kasım        Üretime Sevk                  -                    700                       -

11 Kasım       Alım                           7.- TL                800              5.600.- TL

20 Kasım       Üretime Sevk                   -                  200                       -

25 Kasım       Alım                        8.5.- TL                400              3.400.- TL

İstenenler

FİFO yöntemine göre kasım ayında;

 Üretime gönderilen ilk madde ve malzeme maliyetini hesaplayınız.

 Dönem sonu stok maliyetini hesaplayınız.

6. Aşağıdaki soruları üzerinde cevaplayınız. Her soru 4 puandır. ( 10 x 4 =40 puan )

1. …………………………., işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve bir döneme ait olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir.

2. Mal ve hizmetlerin üretilmesi ve işletme faaliyetlerinin devamlığının sağlanması amacıyla tüketilen her türlü direkt ve endirekt ilk madde ve malzeme, ilgili yaptırılan işler, ……………..……..……………………… giderini oluşturur.

3. Belli bir mal veya hizmetin üretim maliyetine …………………..… ………………………….…… yüklenmeyip bir takım ölçüleri yardımı ile yüklenen giderlere ……………………………………………….(………………….……………….…..) giderler denir.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

4. Aşağıdakilerden hangisi giderlerin çeşitlerine göre sınıflandırmasına girmez ?

A) İşçi ücret ve giderleri

B) Araştırma geliştirme giderleri

C) Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

D) Finansman giderleri

 

5. Üretimine devam edilen mamullerin maliyetlerini düşürmek, satışları artırmak, yeni mamüllerin geliştirilmesini sağlamak, yeni üretim yöntemlerini artırmak gibi amaçlarla yapılan giderleri oluşturan giderlere ne ad verilir?

A) Genel yönetim giderleri

C) Araştırma ve geliştirme giderleri

B) Finansman giderleri

D) Üretim giderleri

 

6. Ambar servisinde çalışan yetkililer, stok miktarının minimum miktara yaklaşması durumunda hangi fişi düzenler ve hangi bölüme gönderirler?

A) Satın alma fişi düzenler, Muhasebe bölümüne gönderirler.

B) İlk Madde ve Malzeme Satın Alma fişi düzenler ve Satın Alma bölümüne gönderirler.

C) Stok kartı düzenler ve Muhasebe bölümüne gönderirler.

D) Stok kartı düzenler ve Satın Alma bölümüne gönderirler.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Maliyet Muhasebesinin amaçlarından değildir?

A) Mamul veya hizmetin birim maliyetini hesaplamak

B) İşletme faaliyetlerinin planlanmasında gerekli maliyet bilgilerini sağlamak

C) İşletme yönetiminin alacağı kararlara yardımcı olmak

D) İşletme yöneticilerini seçmek ve kontrol altında tutmak

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ekmek üreten bir işletme için ilk madde ve malzeme sayılır?

A) Un

B) İşçi ücreti

C) Su

D) Yakacak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ortalama maliyet yöntemlerinden birisidir?

A) En son piyasa değeri ile ortalama

B) Tartılı Aritmetik Ortalama

C) Standart maliyet yöntemi

D) En düşük fiyat yöntemi

 

10. Alış ve alış giderlerinin toplam mal mevcuduna bölünmesi yoluyla hesaplanan, maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basit Ortalama Maliyet

B) Tartılı Aritmetik Ortalama Maliyet

C) FİFO maliyet yöntemi

D) Hareketli Ortalama Maliyet

Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.

 Orhan ERÇİLİNGİR Muhasebe Öğretmeni

 

ÇATALPINAR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

11. SINIFLAR MALİYET MUHASEBESİ DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI CEVAPLARI

1)  Gider Kavramı: Hasılat elde etmek amacıyla yapılan varlık tüketimidir. Bu nedenle tükenmiş bir maliyettir. Burada iki önemli unsur söz konusudur:

 Tüketimin işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yapılmış olması gerekir.

 Tüketimin belli bir döneme ait olması gerekir.

 Harcama Kavramı

Harcama, işletme tarafından herhangi bir nedenle para ve para benzeri araçlarla yapılan ödemelerdir. Bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır.

 Maliyet Kavramı

Maliyet belli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakârlıkların parasal ifadesidir. Maliyet, üretilen mamul ve hizmetler için yapılan fedakârlıkların (varlık, hizmet ve diğer fayda tüketimlerinin) parasal ifadesidir.

 

2)  İlk madde ve malzeme giderleri

 İşçi ücret ve giderleri

 Memur ücret ve giderleri

 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

 Çeşitli giderler

 Vergi, resim ve harçlar

 Amortismanlar ve tükenme payları

 Finansman giderleri

 

3)  Tedarik (satın alma)

 Üretim

 Araştırma, geliştirme

 Pazarlama, satış ve dağıtım

 Genel yönetim

 Finansman

4) FİFO Yöntemi “First-In, Firs-Out”(İLK GİREN- İLK ÇIKAR):

Bu yöntem malzemenin alınış tarihine göre harcanması varsayımına dayanır. Yani üretime verilen ham maddeler, ambara giriş sırasına göre üretime verilir. Ambara ilk giren ham madde, ilk çıkar, daha sonra da tarih sırasına göre diğerleri üretime verilir. Değerleme ise bu sırası izlenen madde ve malzemelerin birim fiyatına göre yapılır.

5) Üretime gönderilen miktar = 700 + 200 = 900

7 Kasım’da üretime gönderilen malzeme ilk giren malzemeden olduğu için 700 birim malzeme 8,00 TL’den

200 birim malzeme ise 6,5 TL’den gönderilecektir.

Üretime Gönderilen Malzeme Maliyeti = 8.- x 700 = 5.600 .-

20 Kasım’da üretime gönderilen malzeme = 6,5 x 200 = 1.300 .-

Toplam Üretime Gönderilen Malzeme Maliyeti = 5.600 + 1.300 = 6.900 .-

Dönem sonu stok = (Kalan + Alım ) – Üretime Gönderilen = 700 + 300 = 1000

Dönem sonu stok = 1000 – 900 = 100

Dönem sonu stok maliyeti = (6,5 x 100) + (7 x 800) + (8,5 x 400)

Dönem sonu stok maliyeti = 650 + 5.600 + 3.400

Dönem sonu stok maliyeti = 9.650-6.900= 2.750-

 

6)


1 gider,

2 İlk madde ve mal.

3- doğrudan doğruya, dolaylı giderler (endirekt)

4 D

5 C

6 B

7 D

8 A

9 B

10 A

 

11 A

12 D

13 C

14 C

15 B

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUHASEBE ve MESLEKİ DERSLER İÇİN

YAZILI SINAV SORULARI ve CEVAPLARI>>> TIKLAYINIZ   

Maliyet Muhasebesi 1 Dönem 1 Yazılı sınav, 2012 2013 maliyet muh, maliyet muh sınavları, maliyet muhasebesi yazılı sınavları, maliyet muh sınav, maliyet yazılı yoklama, maliyet muhasebesi 11 sınavları, ticaret maliyet muhasebesi

                                                                              Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile