Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Cu02122016

Last update04:25:37 AM

2012-2013 Muhasebe ve Finansman Sene Başı ZümresiÇATALPINAR ÇOK PROGRAMLI LİSESİ

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR. 

Toplantı Tarihi          : ………………..

Toplantı Saati                   : 14:00

Toplantı Yeri                     : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar           : Nedayi İRGİ (Okul Müdürü)

           Orhan ERÇİLİNGİR   (Muhasebe ve Finansman Öğretmeni)

        

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama

2.Zümre Başkanı ve yazman seçimi

3.Zümre toplantılarına ait Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 100. maddesinin okunması ve açıklanması

4.2488 sayılı Tebliğler Dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili bilgilerin planlara yansıtılması

5.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun okunması ve gerekli açıklamaların yapılması.

6.Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin Öğretmen görevleri ile ilgili 264. Maddesinin okunması

7.Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin incelenmesi

8.Bir önceki öğretim yılındaki zümre tutanaklarının incelenmesi

9.Okul Başarı Durumunun Değerlendirilmesi, Öğretimde verimi yükseltmek ve başarıyı arttırmak için alınabilecek tedbirler,

10.2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılı Çalışma Takviminin değerlendirilmesi

11.Muhasebe ve Finansman alanı çerçeve öğretim programlarının incelenmesi. Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı kurul kararının incelenmesi. 08.02.2011 tarih 10 sayılı Kurul kararı gereği 2012-2013 öğretim yılından itibaren 9,10 ve 11. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere onaylanan haftalık ders dağıtım çizelgesinin incelenmesi. Seçmeli derslerin seçilmesi

12.10. sınıf Mesleki Gelişim dersi modüllerinin zümre kararı ile tespiti

13.Dersin Modüllerinin incelenmesi ve buna göre konuların yıllık plandaki işlenme sürelerinin planlanması

14.Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması ile ilgili 2551 sayılı tebliğler dergisinin okunması.

15.Kaynak araç ve gereçlerin görüşülmesi

16.Öğrenci başarı seviyesinin yükseltilmesi, başarısız öğrenci ve sınıfların durumu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarla ilgili görüşlerin tespiti. Dersin işlenişinde uygulanacak metotların belirlenmesi.

17.Dersin işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi.

18.Yazılı sınav ve ölçme tekniklerinin belirlenmesi. Yazılı sınav tarihlerinin belirlenmesi.

19.Sözlü notu verilmesine ilişkin esaslar

20.Diğer zümrelerle ve sektör ile işbirliği

21.2348 Ek-2300 sayılı Tebliğler dergilerinden alınarak ödev yönetmeliğinin okunması, ödev konularının tespitinde dikkat edilecek hususların belirlenmesi,

22.Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi

23.Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması

24.Okul araç, gereçlerinin doğru kullanılması, korunması ve tasarruf bilincinin öğrencilere aktarılması.

25.Güzel Türkçemizin kullanılışına özen gösterilmesi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

26.Öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri

27.Alınan Kararlar

28.Dilek ve temenniler. 

Gündem 1: 2012-2013 Öğretim Yılı Muhasebe ve Finansman Alanı zümresi Okul Müdürü Nedayi İRGİ  başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görülmüştür. 

Gündem 2: Muhasebe ve Finansman Alanı zümre başkanlığına ……………………………. seçilmiştir. Zümre tutanağı yazmanlığına da ……………………………… seçilmiştir. 

Gündem 3:

Madde 100- Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyeninden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Zümre öğretmenler kurulunda;

a) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,

b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

c) Yıllık ve günlük plânların incelenmesi, diğer zümre plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme plânları arasında birlik sağlanması,

d) Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,

e) Sınıf ve şube düzeyinde yapılacak toplantılarda eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili diğer konuların tartışılarak gerekli kararların alınması,

f) Matematik ve fen dersleri ile atölye, lâboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

g) Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması,

h) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi konularında görüşmeler yapmak üzere her dönemde iki defa toplanır, alınan kararlar müdürün onayına sunulur. 

Gündem 4:

2488 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili bilgilere yıllık planlarda yer verilmesi ve ders bazında önemli günler ve haftalarda işlenecek konuların belirtilmesi gerektiği. Konuların işlenmesi sırasında Türk milletinin bütün fertlerinin Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, bilimsel düşünme gücüne sahip, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmekle birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayatı kazanmak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek edinmelerini sağlama amacının, dersin amaçlarına yansıtılması kararı alınmış olup bu konularla ilgili atasözlerinin anlatılmasına ve CD’lerin öğrencilere izlettirilmesine karar verildi.

Gündem 5:

Zümre Başkanı ……………………… 1739 sayılı kanundan Türk milli Eğitiminin Temel Amaçlarını okudu.

Öğrencileri;

Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

Dengeli, sağlık bakımından gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

Gerekli bilgi, beceri, davranışlar kazandırmak suretiyle kendilerini mutlu kılacak, toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Genellik ve eşitlik, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, yöneltme, eğitim hakkı, fırsat ve imkan eşitliği, süreklilik, Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk milliyetçiliğini temel alan demokrasi eğitimi, laiklik, bilimsellik, planlılık, karma eğitim, okul ile ailenin işbirliği, her yerde eğitim şeklinde 1739 sayılı kanunda maddelendirilen Türk Milli Eğitimi’nin temel ilkelerini belirtti ve şöyle dedi: Arkadaşlar eğitim ve öğretim faaliyetimizi sürdürürken ve derslerde konularımızı işlerken biraz önce sizlere okuduğum ve hepimiz tarafından bilinen Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda hareket etmemiz gerekir. Bu biz öğretmenlerin her zaman aklında olması gereken en önemli konudur.

 

Gündem 6:

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları

Madde 264– Eğitim-öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.

Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim-öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya özen gösterir. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim-öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır.

Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.

Öğretmenler, kurumun her tür ve seviyedeki eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Öğretmenler:

a) Eğitim-öğretim standartlarının geliştirilmesi, üretimin artırılması, kurum-çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesi yönünde çaba harcar, işleyişte yönetime yardımcı olurlar. Kılık-kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrenci/kursiyerlere örnek olurlar.

b) Yıllık ve günlük plân yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili araştırma, uygulama ve deney yapar, öğrencilere de yaptırırlar. Yapılan deneyler için bir rapor hazırlarlar.

c) Öğrenci/kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini sağlarlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlarlar. Eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında araç-gereç, lâboratuvar, gezi, gözlem gibi her türlü olanaktan öğrenci/kursiyerlerin yararlanmalarını sağlarlar. Bu çalışmalarda öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser ve sergilerler.

d) Özel eğitim gerektiren öğrenci/kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem alırlar.

e) Öğrenci/kursiyerlerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verirler, kütüphane, kitaplık, lâboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iş yeri, ticarî, malî ve turistik işletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlarlar.

f) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevlerini yaparlar.

g) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini yürütürler.

h) Döner sermaye işleri ile ilgili olanlar atölye ve meslek dersleri öğretim programlarına uygun olarak bu işleri plânlar ve yaptırırlar.

ı) Ders dışı eğitim-öğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlarlar.

i) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun olarak aday öğretmenleri yetiştirirler.

j) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine getirirler.

k) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere yazar ve imzalarlar.

l) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda ders defterine yazarak imza ederler.

m) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi plânı hazırlarlar. Öğrenci/kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla kurum yönetimine bildirirler.

n) Öğrenci/kursiyerlerin eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini izler, meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederler.

o) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirirler.

ö) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, öğrenci kulübü ve sınıf rehberlik çalışmalarına, millî bayram ve mahalli günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılırlar. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yaparlar. Kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı ile yürütürler.

p) Öğretmenler Kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili diğer kurul toplantılarına katılırlar. Seçildiklerinde kurul toplantılarında sekreterya görevlerini yerine getirirler.

r) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak zümre öğretmenler kurulunda tartışılmasını, mesleki arşiv çalışması yaparak eğitim öğretimde kullanılmasını sağlarlar.

s) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yapar, gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alırlar. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun şekilde kullanılmasını ve her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlarlar ve bu konuda öğrenci/ kursiyerlere rehberlik yaparlar.

ş) Öğrenci/kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verirler.

t) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/ laboratuar şefleri ile birlikte plan hazırlarlar. Öğrenci/kursiyerlere alanı ile ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yaparlar.

u) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılırlar. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar.

ü) Görevlendirildiğinde ders araç-gerecini, öğretmenler kurulunca seçilmesi durumunda kitaplık demirbaşlarını teslim alır ve bunlarla ilgili görevleri yaparlar.

v) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) İlgili makamlarca elektronik ortamda veya yazılı ve basılı olarak yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri mevzuat ile Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime ilişkin duyuru, belge ve dokümanları okur ve imzalarlar.

y) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Koordinatör olarak görevlendirildiğinde, öğrenci/kursiyerlerin işletmedeki eğitim-öğretim, başarı, devam-devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, kurum-işletme iş birliği programı doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek form/raporları yönetime teslim ederler.

z) ( Değişik bend: 20.9.2008/27003 RG) Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri yaparlar.

aa) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden yapılan işlemlerde kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, güncelleştirmesini sağlar ve yaptığı başvuruların onayı için zamanında idareye bilgi verirler.

bb) ( Ek bend: 20.9.2008/27003 RG) Öğrencilerin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile iş birliği yapar, bu amaçla düzenlenen toplantılara katılırlar.

( Ek altıncı fıkra: 20.9.2008/27003 RG) Öğretmenler, mevzuatla kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılırlar. Bu süre içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmek zorundadırlar. 

Gündem 7:

12 Haziran 2009 tarihli ve 26904 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ortaöğretim kurumlarının “Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği” (2567 sayılı T.D. ve yapılan değişiklikler)  ile ilgili değişiklikler incelendi. Bu yönetmeliklerin rehberlik saatlerinde öğrencilere duyurulmasına karar verildi. 

Gündem 8:

2011–2012 Eğitim ve Öğretim Yılı zümre kararları zümre öğretmenleri tarafından gözden geçirildi. Alınan kararlara uyulduğu zümre öğretmenleri tarafından tespit edildi.

Gündem 9:

2012-2013 öğretim yılında öğrencilerimizden 1 tanesi 4 yıllık lisansa, 3 tanesi çeşitli Meslek Yüksek okullarına yerleşti. Öğrenci başarısının artırılabilmesi için ders işlenirken güncel olaylarla ilgili örnekler verilmesine ve işyerleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Başarısız öğrencileri özendirebilmek için, başarılı öğrencilere farklı soru ve konu verilmesine, hatırlamayı sağlayabilmek için konularda ileriye gidip, geriye dönüşle tekrarlar yapılmasına karar verildi. Öğrencinin başarısını arttırabilmek için sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğer ders öğretmenleri ile sürekli iletişim içinde olunmasına ve işbirliğine karar verildi. Öğrenci başarısını artırabilmek için;

Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini tespit etmeye ve tespit edilen sorunların çözülmeye çalışılmasına

Hedeflerin iyi belirlenmesine

Öğrencinin kitap okumaya teşvik edilmesine,

Öğretmenin bu konuda örnek olmasına,

Öğrenci sorunlarının araştırılıp çözüme ulaştırılmasına, velilerle görüş alış verişinde bulunulmasına,

Öğrencilerin bilgi, kültür ve sportif yarışmalara teşvik edilmesine,

İşlenecek konuların bir önceki dersten öğrencilere söylenmesi ve geçmiş konu ile işlenen konu arasında bağıntı kurulmasına,

Ödevlerin takip edilmesine, 

Gündem 10:

 

2012 – 2013 EĞİTİM, ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

 

GÜNLER

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

OCAK

 

 

 

 

 

 

PAZARTESİ

 

3

10

17

24

 

 1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

7

14

21

28

 

SALI

 

4

11

18

25

 

 2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

1

8

15

22

29

 

ÇARŞAMBA

 

5

12

19

26

 

 3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

2

9

16

23

30

 

PERŞEMBE

6

13

20

27

 

 4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

3

10

17

24

31

 

CUMA

7

14

21

28

 

 5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

4

11

18

25

 

 

CUMARTESİ

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

5

12

19

26

 

 

PAZAR

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

İŞ GÜNÜ

10

19

22

21

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLER

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

 

 

 

 

 

 

PAZARTESİ

 

4

11

18

25

 

 

4

11

18

25

 

 1

8

15

22

29

 

 

6

13

20

27

 

 

3

10

17

24

 

SALI

 

5

12

19

26

 

 

5

12

19

26

 

 2

9

16

23

30

 

 

7

14

21

28

 

 

4

11

18

25

 

ÇARŞAMBA

 

6

13

20

27

 

 

6

13

20

27

 

 3

10

17

24

 

 

1

8

15

22

29

 

 

5

12

19

26

 

PERŞEMBE

 

7

14

21

28

 

 

7

14

21

28

 

 4

11

18

25

 

 

2

9

16

23

30

 

 

6

13

20

27

 

CUMA

1

8

15

22

 

 

1

8

15

22

29

 

 5

12

19

26

 

 

3

10

17

24

31

 

 

7

14

21

28

 

CUMARTESİ

2

9

16

23

 

 

2

9

16

23

30

 

6

13

20

27

 

 

4

11

18

25

 

 

1

8

15

22

29

 

PAZAR

3

10

17

24

 

 

3

10

17

24

 31

 

7

14

21

28

 

 

5

12

19

26

 

 

2

9

16

23

30

 

 

14

21

20

21

10

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlamaları, 03.09.2012 Pazartesi günüdür.

2) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim 1. Sınıfları 10 Eylül 2011 Pazartesi günü okula başlayacaklardır.

3) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı 17 Eylül 2011 Pazartesi günü başlayıp, 14 Haziran 2013 Cuma günü sona erecektir.

4) Ramazan Bayramı 19 Ağustos 2012 Pazar günü öğleden sonra başlayıp 21 Ağustos 2012 Pazar günü sona erecektir.

5) Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2011 Pazartesi günüdür.

6) Kurban Bayramı 24 Ekim 2012 Çarşamba günü öğleden sonra başlayıp 28 Ekim Pazar 2012 günü sona erecektir.

7) Yeni yıl tatili 1 Ocak 2013 Salı günüdür.

8) Birinci yarıyıl 25 Ocak 2013 Cuma günü sona erecektir. İkinci yarıyıl 11 Şubat 2013 Pazartesi başlayacaktır.

9) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2013 Salı günüdür.

10) Emek ve Dayanışma Günü Bayramı 1 Mayıs 2013 Çarşamba günüdür.

11) Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2013 Pazar günüdür.

 

Gündem 11:

Muhasebe ve Finansman alanı çerçeve öğretim programı incelendi

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 08.02.2011 tarih 10 sayılı Kurul kararı gereği 2012-2013 öğretim yılından itibaren 9,10 ve 11. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere onaylanmıştır.

 

MESLEK LİSESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

(BİLGİSAYARLI MUHASEBE, DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ, FİNANS VE BORSA

HİZMETLERİ DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

 

9. SINIF

10. SINIF

11. SINIF

 

 

DİL VE ANLATIM (*)

2

2

2

 

 

TÜRK EDEBİYATI

3

3

3

 

 

DİN KÜL. VE AHLÂK BİLGİSİ

1

1

1

 

 

TARİH

2

2

-

 

 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

-

2

 

 

COĞRAFYA

2

2

-

 

 

MATEMATİK

4

-

-

 

 

GEOMETRİ

2

-

-

ORTAK DERSLER

FİZİK

2

-

-

KİMYA

2

-

-

 

 

BİYOLOJİ

2

-

-

 

 

SAĞLIK BİLGİSİ

1

-

-

 

 

FELSEFE

-

-

2

 

 

YABANCI DİL

3

2

2

 

 

BEDEN EĞİTİMİ

2

2

2

 

 

GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK

1

-

-

 

 

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ

-

1

-

 

 

TRAFİK VE İLK YARDIM

-

-

 

TOPLAM

29

15

14

 

 

MESLEKİ GELİŞİM

-

2

-

 

ALAN ORTAK DERSLERİ

MUHASEBE 1 (*)

-

7

-

 

BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI

-

3

-

 

 

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI

-

4

-

 

 

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (*)

 

 

 

 

 

MUHASEBE 2

 

 

 

A L A N

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE (*)

 

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ

 

 

 

/

 

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

 

 

 

D A L

 

MALİYET MUHASEBESİ

 

 

 

 

İNŞAAT MUHASEBESİ

 

 

 

D E R S L E R İ

 

MESLEKİ MATEMATİK

 

 

 

 

DAL DERSLERİ

MALİYE

 

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL

-

-

15

 

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (*)

 

 

 

 

 

DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME

 

 

 

 

DIŞ TİCARET MEVZUATI

 

 

 

 

 

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ

 

 

 

 

 

BANKA İŞLEMLERİ

 

 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI(*)

 

 

 

 

 

FİNANSAL YATIRIM

 

 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI KAYITLARI

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA HAYATI

 

 

 

ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI

-

16

15

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI

-

3

5

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME

1

1

1

TOPLAM DERS SAATİ

30

35

35

 

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı kurul kararının incelenmesi 

MESLEK LİSESİ MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

(BİLGİSAYARLI MUHASEBE, DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ, FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ)

DERS KATEGORİLERİ

DERSLER

 

 

 

12.

SINIF

ORTAK DERSLER

*DİL VE ANLATIM    

 

 

 

2

TÜRK EDEBİYATI

 

 

 

2

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

 

 

 

1

TARİH

 

 

 

-

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 

 

 

-

COĞRAFYA

 

 

 

-

MATEMATİK

 

 

 

-

GEOMETRİ

 

 

 

-

FİZİK

 

 

 

-

KİMYA

 

 

 

-

BİYOLOJİ

 

 

 

-

SAĞLIK BİLGİSİ

 

 

 

-

YABANCI DİL

 

 

 

-

FELSEFE

 

 

 

-

RESİM/MÜZİK/BEDEN EĞİTİMİ 

 

 

 

1

MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ

 

 

 

-

TRAFİK VE İLK YARDIM

 

 

 

-

 

TOPLAM

 

 

 

6

A

L

A

N

/

D

A

L

 

 

D

E

R

S

L

E

R

İ

ALAN ORTAK DERSLERİ

MESLEKİ GELİŞİM

 

 

 

 

MATEMATİK

 

 

 

 

BÜRO HİZMETLERİ

 

 

 

 

BİLGİSAYARDA YAZI

 

 

 

 

OFİS PROGRAMLARI

 

 

 

 

KURUMSAL BAŞVURULAR

 

 

 

 

*TİCARÎ BELGELER

 

 

 

 

GENEL MUHASEBE 1

 

 

 

 

DAL DERSLERİ

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

 

 

 

28

İŞLETME YÖNETİMİ

GENEL MUHASEBE 2

*BİLGİSAYARLI MUHASEBE

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

MALİYET MUHASEBESİ

İNŞAAT MUHASEBESİ

MESLEKİ YABANCI DİL

*DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME

DIŞ TİCARET MEVZUATI

DIŞ TİCARET MUHASEBESİ

BÜTÇELEME

BANKA İŞLEMLERİ

*SERMAYE PİYASASI

FİNANSAL YATIRIM

SERMAYE PİYASASI KAYITLARI

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

 

 

 

28

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

5

REHBERLİK

 

 

 

 

1

GENEL TOPLAM

 

 

 

40

 

Muhasebe ve Finansman alanı çerçeve öğretim programı incelendi

Gündem 12:

Alan ortak derslerinden olan Mesleki Gelişim dersi zümre toplantısı neticesinde dersin yeterlikleri, ders saati süresi ve öğrenci seviyeleri de dikkate alınarak 9 modül olarak belirlenmiştir. Buna göre 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında okutulacak olan Mesleki Gelişim dersi modülleri aşağıdaki gibidir:

Mesleki Gelişim Dersi Modülleri:

Sosyal Hayatta İletişim Modülü

İş Hayatında İletişim Modülü

Kişisel Gelişim

Girişimcilik

Çevre Koruma

Meslek Etiği

İş Organizasyonu

İş Güvenliği ve işçi Sağlığı

Araştırma Teknikleri Modülü 

Gündem 13:

Muhasebe ve Finansman alanında 10, 11 ve 12. sınıflarda okutulacak olan alanla ilgili, Alan Ortak Dersler, Ders Saatleri ve Okutulacak Modüller aşağıdaki gibidir:

10. Sınıfta Okutulacak Olan Alan/Dalla İlgili, Dal Dersleri, Ders Saatleri Ve Okutulacak Modüller yeni düzenlemeye göre aşağıdaki gibidir: 

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 10. SINIFLAR ALAN ORTAK DERSLERİ

Sıra No

Dersin Adı

Modül Sayısı

Belirlenen Haftalık Ders Saati

1

MESLEKİ GELİŞİM

9

2

2

BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI

3

3

3

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI

4

4

4

MUHASEBE 1

15

7

 

TOPLAM

16 SAAT

(*) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak dersleri ifade eder. 

Okutulacak bu derslere ait modüller incelendi. Buna göre 10 Muhasebe sınıfı için okutulacak derslerin modülleri ve ders saatleri aşağıdaki gibidir: 

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ(2 Saat)

Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

MODÜL ADI

SÜRESİ

  • SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

40/8

  • İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

40/8

  • KİŞİSEL GELİŞİM

40/8

  • GİRİŞİMCİLİK

40/16

  • ÇEVRE KORUMA

40/8

  • MESLEK ETİĞİ

40/8

  • İŞ ORGANİZASYONU

40/16

  • İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

40/16

  • ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

40/8

Bu dersin sonunda öğrenciye,

1.Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek,

2.İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek,

3.Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

4.İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

5.Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

6.Meslek etiği gereklerine uymak

7.İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

8.İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

9.Temel düzeyde araştırma yapmak

BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI (3 Saat)

Bilgisayarda F klavye ile bakmadan on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, kâğıt ve zarf çeşitleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, bilgisayarda F klavyeyi kullanarak bakmadan on parmakla yazı yazma ve standartlara uygun biçimleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

F Klavye 1

40/32

Bilgisayarda yazı yazmak

F Klavye 2

40/32

Yazı Biçimleme

40/24

Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak

 

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI (4 Saat) 

Bilgisayar ortamında kelime işlemci, elektronik tablo ve sunu yaratma yazılım programları ve internet ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, bilgisayar ofis programlarını kullanarak her türlü bilgiye ulaşma ve iş yerlerinde kullanılan ofis dosyaları oluşturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Kelime İşlemci

40/24

Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak

Elektronik Tablo

40/32

Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak

Sunu

40/16

Sunu oluşturmak

Bilgisayarla İletişim

40/8

İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak

 

MUHASEBE 1 (7 Saat)

Tacirin sorumlulukları ve hakları, ticari belgeleri düzenlemesi, işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri ve beyannameler ile ilgili konularının verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye, ticari defter ve belgeleri temin etme ve düzenleme, işletmenin sorumlu olduğu kurum ve kuruluşlara karşı yapması gereken işlemleri yerine getirme, yasal çerçevede işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri tutma ve beyanname düzenleme ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

A-TİCARİ DEFTER VE BELGELER

B-EVRAK TAKİBİ

C-VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

D-BELEDİYE İŞLEMLERİ

E-İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ

F-TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

G-MESLEKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

H-SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ

İ-PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ

J-FATURA VE İRSALİYE

K-FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER

L-TTK’DA YER ALAN BELGELER

M-MENKUL KIYMETLER

N-İŞLETME DEFTERİ

O-BEYANNAMELER

Ö-SERBEST MESLEK KAZANÇ DEFTERİ 

11. Sınıfta Okutulacak Olan Alan/Dalla İlgili, Dal Dersleri, Ders Saatleri Ve Okutulacak Modüller Aşağıdaki Gibidir:

  Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programında yer alan Meslek Liseleri Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesine göre; 11 Muhasebe sınıfında 15 saatlik Dal Dersi okutulması gerektiği tespit edilmiştir. Ayrıca 5 saat seçmeli dersler Dal derslerinden seçilmiştir Toplam 20 saat okutulacak Dal Dersleri aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI  11. SINIF DAL DERSLERİ

Sıra No

Dersin Adı

Modül Sayısı

Belirlenen Haftalık Ders Saati

1

MUHASEBE 2

6

6

2

* BİLGİSAYARLI MUHASEBE

6

6

3

BANKA İŞLEMLERİ

3

3

 

TOPLAM

15 SAAT

(*) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak dersleri ifade eder. 

MUHASEBE 2 (6 Saat)

Tek düzen muhasebe sistemine göre ticari işlemleri temel mali tablolar ve muhasebe defterlerine kayıt ederek dönem sonu işlemlerini yapabilme yeterliklerinin kazandırıldığı derstir.

Bu derste öğrenciye tek düzen muhasebe sistemi ve bilanço esasına göre defter tutma ve mali tabloları düzenleme yeterliklerini kazandırmak amaçlamaktadır.

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Bilânço

40/24

Bilânço düzenlemek

Büyük Defter ve Mizan

40/24

Büyük defter ve mizan düzenlemek

Varlık Hesapları

40/32

Varlık hesaplarını kaydetmek

Kaynak Hesapları

40/32

Kaynak hesaplarını kaydetmek

Gelir Tablosu

40/24

Gelir tablosu düzenlemek

Muhasebe Uygulaması

40/32

Muhasebe uygulaması yapmak

Ders saatinin belirlenmesi:

40+40+40+40+40+40=240/36=6,67

32+32+32+24+24+24=168/36=4,67 olarak incelendi ve dersin haftada 6 saat olarak işlenmesine karar verildi.

 

BİLGİSAYARLI MUHASEBE (6 Saat)

Tek düzen muhasebe sistemi ve işletme kayıtları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye tek düzen muhasebe sistemine göre bilgisayarda muhasebe paket programlarını kullanma ve verileri kaydetme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Program Yüklemek

40/24

Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak

Cari Hesap

40/24

Cari hesap işlemleri yapmak

Çek Senet

40/24

Çek senet takibi yapmak

Ön Muhasebe

40/24

Ön muhasebe işlemleri yapmak

Muhasebe

40/32

Muhasebe işlemleri yapmak

Entegrasyon

40/24

Entegrasyon işlemleri yapmak

Ders saatinin belirlenmesi:

40+40+40+40+40+40=240/36=6,67

24+24+24+24+24+32=152/36=4,22 olarak incelendi ve dersin haftada 6 saat olarak işlenmesine karar verildi. ETA VE LOGO programlarının okutulmasına karar verilmiştir.

 BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI  12. SINIF DAL DERSLERİ

Sıra No

Dersin Adı

Modül Sayısı

Belirlenen Haftalık Ders Saati

1

* İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

28

24

2

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

4

2

3

İNŞAAT MUHASEBESİ

2

2

5

EKONOMİ (seçmeli)

13

2

 

TOPLAM

30 SAAT

(*) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak dersleri ifade eder.

 

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ(24 saat)

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Ticari Defter ve Belgeler

40/24

Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek

Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri

40/24

Vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapmak

Diğer Kurum İşlemleri

40/24

İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret sicili ve mesleki kuruluş İşlemlerini yapmak

Sosyal Güvenlik

40/32

Sosyal güvenlik işlemleri yapmak

Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler

40/24

Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek

Kıymetli Evraklar

40/24

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek

İşletme Defteri

40/24

İşletme defteri düzenlemek

Beyannameler

40/32

Beyannameleri düzenlemek

Serbest Meslek Kazanç Defteri

40/24

Serbest meslek kazanç defteri düzenlemek

Bilânço

40/24

Bilânço düzenlemek

Büyük Defter ve Mizan

40/24

Büyük defter ve mizan düzenlemek

Varlık Hesapları

40/32

Varlık hesaplarını kaydetmek

Kaynak Hesapları

40/32

Kaynak hesaplarını kaydetmek

Gelir Tablosu

40/24

Gelir tablosu düzenlemek

Muhasebe Uygulaması

40/32

Muhasebe uygulaması yapmak

Ürün ve Hizmet Maliyeti

40/32

Ürün ve hizmet maliyetini hesaplamak

Maliyet Kayıtları

40/32

Maliyet kayıtları yapmak

Program Yüklemek

40/24

Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak

Cari Hesap

40/24

Cari hesap işlemleri yapmak

Çek Senet

40/24

Çek senet takibi yapmak

Ön Muhasebe

40/24

Ön muhasebe işlemleri yapmak

Muhasebe

40/32

Muhasebe işlemleri yapmak

Entegrasyon

40/24

Entegrasyon işlemleri yapmak

 

Ders saatinin belirlenmesi:

40*23=920/36=25,55

24*15+32*8=616/36=17,11 olarak incelendi ve dersin haftada 24 saat olarak alınmıştır.

ŞİRKETLER MUHASEBESİ (2 Saat)

Şirket kurma işlemleri, şirket işlemlerindeki değişiklikler ve şirketlerin kapanış işlemleriyle ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye şirket türleri ve özelliklerine göre şirket işlemlerinin muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

Şahıs Şirketleri

40/24

Şahıs şirketi işlemleri yapmak

Sermaye Şirketleri

40/24

Sermaye şirketi işlemleri yapmak

Şirket Kapanış İşlemleri

40/24

Şirket kapanış işlemleri yapmak

Kooperatifler

40/24

Kooperatif işlemleri yapmak

Ders saatinin belirlenmesi:

40+40+40+40=160/36=4,44

16+24+24+24=88/36=2,44 olarak incelendi ve dersin haftada 2 saat olarak işlenmesine karar verildi.

İNŞAAT MUHASEBESİ (2 Saat)

İnşaat işletmelerinde kullanılan belgeler ve ilgili muhasebe kayıtları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye inşaat işletmelerini sınıflandırarak kullanılan belgeleri ilgili defterlere kaydetme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri

Süre

Kazandırılan Yeterlikler

İnşaat İşletmeleri

40/32

İnşaat işletmelerini belirlemek

İnşaat Kayıtları

40/32

İnşaat kayıtları yapmak

Ders saatinin belirlenmesi:

40+40=80/36=2,22

32+32=64/36=1,77 olarak incelendi ve dersin haftada 2 saat olarak işlenmesine karar verildi. 

SEÇMELİ EKONOMİ (2 Saat)

Ekonomik  faaliyetler ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.

Bu derste öğrenciye ekonomik piyasa faaliyetlerini ve piyasada faaliyet gösteren finansal kuruluşları araştırma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

  Modüller içerisinde yer almadığı için ünite kapsamında ve 13 üniteden oluşmaktadır. 

Gündem 14:

Orhan ERÇİLİNGİR söz alarak yıllık ve günlük planların yapılması ile ilgili 2551 sayılı tebliğler dergisini okudu. Buna göre ders planların düzenli bir şekilde yapılması ve derslere  hazırlıklı girilmesi konusunda ortak bir karar alındı.

  Ayrıca yine tebliğler dergisinde belirtildiği gibi derslerin ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlanacağı belirtildi ve ünitelendirilmiş yıllık planlar hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı.

Müfredat programındaki konular eksiksiz olarak fiili ders, iş gününe dağıtılarak yazılacak

Derslerin hedef ve davranışları konulara göre yazılacak

Yöntem ve teknikleri öğrenciyi bilgilendirmek amacı ile konulara göre özellikleri dikkate alınarak ilgili bölümlere işlenecek

Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürkçülük konuları plana aktarılacak

Gündem 15:

Ders kitabı olarak Megep’in belirlediği ve sitesinde yayınladığı modüllerin kullanılacağı belirtildi.

Gündem 16:

Ders öğretmeni Orhan ERÇİLİNGİR derste başarıyı arttırmak için her türlü çabanın gösterileceğini söyledi. Anlaşılmayan konular tespit edilerek bu konularda tekrar ve örnekler çözülecektir. Sınavlarda öğrencilerin cevaplandıramadığı konular üzerinde durulacaktır.

Başarıyı arttırmak için şu tedbirlerin alınmasında fayda vardır:

Yapıcı bir disiplin uygulanmalıdır.

Anlamaya önem verilmelidir.

Öğrencilerin düşüncelerini ortaya koymaları sağlanmalıdır.

Çevre imkanlarından azami ölçüde faydalanılmalıdır.

Konularda sık sık tekrar yapılmalıdır.

Konularla ilgili örnek çözümleri artırılmalıdır.

Verimli ders çalışma yöntemleri öğrencilere anlatılmalıdır.

Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri sağlanmalıdır ve öğrenciler bu konuda ödüllendirilmelidir.

Derse başlamadan önce konular ve amaçları incelenmelidir.

Geçmiş konu ile işlenen konu arasında bağlantı kurulmalıdır.

Konu işlenirken öğrenci seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Konu bittiğinde özetleme yapılmalıdır.

Okul aile ve veli iletişimi sağlanmalı gerektiğinde yardım alınmalıdır.

Öğrencilerin başarısızlık nedenleri tespit edilmeli tespit edilen sorunlar çözümlenmelidir.

Öğrencinin motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Ders anlatılırken teknolojik aletlerden yeterince faydalanılmalıdır.

Gündem 17:

Ders konularının işlenmesinde öğrencilerin derse katılmaları ve daha aktif olabilmelerini sağlamak için anlatım, soru-cevap, tartışma ve gösteri metotları kullanılacaktır. Yapılacak uygulamaların yaşam içinde değerlendirilmesine özen gösterilecektir. Yaptırılacak işte öncelikle işlem sıraları tespit edilecektir. Her fırsatta öğrenciye konu ile ilgili sorular yöneltilerek, öğrencinin derse katılımı sağlanacaktır. Öğrencinin anlamadığı yerleri tekrar tekrar sorması sağlanarak konunun en üst düzeyde anlaşılması sağlanacaktır.

Bunun yanında

Muhasebe ve Finansman Alanı derslerinde uygulanacak yöntem ve teknikler zümre öğretmenlerince aşağıdaki gibi belirlendi:

Problem Çözme Yöntemi: Problem çözme öğrencilerin bir problem karşısında çözümler üretmesini sağlayan bir yöntemdir. Öğretmen öğrenciye ipuçları verir ve problemin anlaşılmasını sağlar. Problem hakkında karar vermek ve problemi çözmek öğrenciye bırakılır. Bu yöntem öğrencinin karar verme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirir. Teorileri test etmeyi seven, eşyanın nasıl çalıştığını merak eden öğrenciler için etkili bir yöntemdir. 

 Tartışma yöntemi; önceden hazırlanmış bir konu üzerinde öğrencilerin fikirlerini birbirlerine söylemeleri ve katılmayanların katılmadıkları görüşleri çürütmek için karşılık verdikleri, fikir alışverişinin yapıldığı yöntemdir. Bu yöntemde soru sorma, konu üzerinde düşünme, dinleme, kendini ifade etme, aynı konuda farklı görüşlerin olabileceğini anlama ve öğrenilenlerin içselleştirilmesi gibi yararları vardır.

Proje Çalışması Yöntemi:Öğrencilerin belli bir konu üzerinde değişik uygulamalarda bulunarak vardıkları bir çalışma biçimidir. Proje çalışmasında öğrenci bir şeyin nasıl olduğunu ve nasıl yapıldığını kendisi bulmaktadır. Proje çalışması bir öğrenci tarafından olabileceği gibi grupla da olabilir. Öğrenciye uygulama olanağı, başarma duygusu ve kendine güven verir. 

Örnek Olay İncelemesi Yöntemi:Gerçek yaşamdan ya da öğretmenin sınıfa getirdiği bir olayın öğrenciler tarafından irdelenerek, tartışılarak ve analiz ederek çözüm bulunduğu yöntemdir. 

Beyin Fırtınası Yöntemi: Beyin fırtınası çözüm getirmek için orijinal ve yaratıcı fikirlerin üretildiği bir tekniktir. Beyin fırtınası en az beş, en çok on kişiyle uygulanır. Bu teknikte doğru ve yanlış diye bir şey yoktur. Önemli olan konu üzerinde fikir üretmektir. Cevapları yargılamak söz konusu değildir. Beyin fırtınasında önemli olan çok miktarda fikir üretmektir. Başlarken güncel ve öğrencilerin sevdiği konuları seçmek oldukça yararlıdır. Bu teknikte sınıfta demokratik bir ortamın oluşturulması şarttır. Öğrenci arkadaşının verdiği cevabı yargılayamaz. Aksi takdirde orijinal ve yaratıcı düşünceler ortaya çıkmaz. Bu tekniği oluştururken önce gruplar oluşturulur. Grubun bir yöneticisi ve bir yazıcısı olur. Yazıcı herkesin söylediğini kaydeder. Yönetici sırayla söz verir. Sırası gelen bir şey söylemeyecekse “geçiniz” der. Grupta herkes geçiniz değinceye kadar beyin fırtınası devam eder. Sonra fikirler tasnif edilerek bir sonuç çıkarılır. Ekonomiktir ve tüm öğrenciler katılabilir. 

 Rol yapma tekniği; bir fikir, durum yada olayın başkasının kimliğine bürünüp o kişi gibi davranmaya çalışmasıdır. Burada öğrencinin neler söyleyeceği önceden belirlenmiştir. Önceden öğrenciye rolün nasıl canlandırılacağı konusunda rehberlik yapılır. Rol yapma bittikten sonra durum yada olay sınıfça tartışılır. Ayrıca rol yapan öğrenciye neler hissettiği sorulur. Bu teknikte sadece problemin çözümü değil katılanların insanı anlaması, insan ilişkilerinde olumlu tavır geliştirmeleri ve empati yoluyla başkalarını anlamaları sağlanır

Gündem 18:

Sınav sorularının öğrencinin seviyesine uygun, anlaşılır olmasına ve soruların % 10’ nun çok kolay, % 20’ nin kolay, % 40’ nın normal, % 20’ nin zor ve % 10’ nun çok zor olmasına karar verildi. Soruların belirlenmesinde dersin amaçlarının göz önüne alınmasına, sınavın puanlamasının mümkün olduğunca bölünmesine, cevap anahtarının daha önceki yıllarda olduğu gibi sınavdan önce hazırlanmasına, yazılı sınavlarda yapılan hataların öğrenciye gösterilmesine ve anlaşılmadığı düşünülen konular üzerinde yeniden durulmasına karar verildi.

10. Sınıflar:

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 2 yazılı yoklama yapılması kararı alınmıştır.  Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi.

BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 3 yazılı yoklamanın yapılması kararı alınmıştır. 1 sınavın “Yazılı”  sınav şeklinde ve diğer sınavların uygulamalı sınav şeklinde yapılmasına karar verildi.

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 3 yazılı yoklamanın yapılması kararı alınmıştır. 1 sınavın “Yazılı”  sınav şeklinde ve diğer sınavların uygulamalı sınav şeklinde yapılmasına karar verildi.

MUHASEBE-1 DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 3 yazılı yoklamanın yapılması kararı alınmıştır. Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi. 

11. Sınıflar:

MUHASEBE-2 DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 3 yazılı yoklamanın yapılması kararı alınmıştır. Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 3 yazılı yoklamanın yapılması kararı alınmıştır. 1 sınavın “Yazılı”  sınav şeklinde ve diğer sınavların uygulamalı sınav şeklinde yapılmasına karar verildi.

  BANKA İŞLEMLERİ DERSİ : : Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 2 yazılı yoklama yapılması kararı alınmıştır.  Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi. 

12 . sınıflar

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 2 yazılı yoklama yapılması kararı alınmıştır.  Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi.

İNŞAAT MUHASEBESİ DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 2 yazılı yoklama yapılması kararı alınmıştır.  Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi.

SEÇMELİ EKONOMİ DERSİ: Zümre öğretmenleri tarafından bu derste dönemde 2 yazılı yoklama yapılması kararı alınmıştır.  Sınavların çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik şekilde yapılmasına karar verildi. 

Yazılı tarihlerinin seçimi

 

2 Yazılı için

3 Yazılı için

l. DÖNEM

Yazılı

Kasımın 2. haftası

Kasımın 1. haftası

Yazılı

Ocağın 2. haftası

Aralığın 2. haftası

Yazılı

 

Ocağın 2. haftası

II. DÖNEM

Yazılı

Nisanın 1. Haftası

Martın 3. Haftası

Yazılı

Mayısın 4. Haftası

Nisanın 3. Haftası

Yazılı

 

Mayısın 4. Haftası

 

Gündem 19:

Haftalık ders saati 1 ve 2 olan dersler için her dönem 2 şer sözlü notu, Haftalık ders saati sayısı 3 ve daha fazla olan dersler için her dönem 2 şer sözlü notu verilmesine karar verildi. 

Zümre öğretmeni Orhan ERÇİLİNGİR tarafından Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilen “Sözlü Sınavlar” maddesi okunarak sözlü sınav puanı vermede uyulacak esaslar tekrardan hatırlatıldı.

Buna göre sözlü puanları verilmesinde zümre öğretmenleri tarafından aşağıdaki puanlama sistemi kabul edilmiştir:

 

A. Muhasebe-1, Mesleki Gelişim, Muhasebe-2, Banka İşlemleri, Seçmeli Ekonomi, İnşaat Muhasebesi ve Şirketler Muhasebesi dersleri için sözlü puanı takdiri:

  1. Derse hazırlıklı gelme ve derse aktif katılımı sağlama                            : 40 puan

  2. Verilen araştırma ödevlerini yapma, proje çalışmalarını dikkate alma        : 30 puan

  3. Dersle ilgili olarak dosya tutma                                               : 10 puan

  4. Ders araç gerecini eksiksiz getirme alışkanlığı                             : 10 puan

  5. Okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygısı, duyarlı kişiliği                :  5  puan

  6. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı                                      :  5  puan

 

B. Bilgisayarda Klavye Kullanımı, Bilgisayarda Ofis Programları ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleri için sözlü puanı takdiri          

  1. Derse hazırlıklı gelme ve derse aktif katılımı sağlama                                     : 20 puan

  2. Verilen araştırma ödevlerini yapma, proje çalışmalarını dikkate alma                 : 20 puan

  3. Bilgisayarı düzenli kullanma, temizlik, tertip ve korunmasına dikkat etme  : 20 puan

  4. Ders araç gerecini eksiksiz getirme alışkanlığı                                      : 10 puan

  5. Derste dersin düzenini sağlama ve verilen görevi zamanında yapma                 : 20 puan

  6. Okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına saygısı, duyarlı kişiliği                         :  5  puan

  7. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı                                               :  5  puan 

 

Gündem 20:

Önemli Gün ve Haftalarda ve Atatürkçülük konularında İnkılâp tarihi öğretmeni ile Matematiksel terimlerde ve problem çözümlerinde Matematik öğretmeni ile Teknoloji konusunda Bilgisayar öğretmeni ile dil, imla ve konuşma kuralları konusunda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ile işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca gerekli belgelerin temininde (beyanname, fatura, irsaliye vb.) temininde belediye, serbest muhasebeci, maliye gibi sektörde bulunan kuruluşlar ile iş birliğine gidilmesine karar verildi. 

Gündem 21:

2300-2348 sayılı tebliğler dergisinden alınarak ödev yönetmeliği okundu ve incelendi.

Buna göre bölüm derslerimizde hazırlanacak ödev konularının öğrenci ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sınıf seviyelerine uygun araştırma, kendilerini ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışma, düşünme ve öğrenmekten zevk alma, başarı duygusu kazandırmak amacıyla hazırlanmasına önem gösterilecektir.

Ödev konularının öğrencilere duyuru tarihi Ekim Ayının III.haftası, toplama tarihi ise Nisan Ayının II.haftası olarak belirlenmiştir. 

Ödev konuları aşağıya çıkarılmıştır.

10. SINIF:

Mesleki Gelişim:     

- Günümüz meslek hayatında meslekler bazında “Etik” kavramının önemi ve bu kavrama uyulma konusunun canlı örnekler ile araştırılması

- İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralların öneminin araştırılması

 

Bilgisayarda Klavye Kullanımı:   

- TSE Standartlarına uygun olarak örnek resmi yazı yazma

- Özgeçmiş yazma

- Dilekçe yazma kuralları

 

Bilgisayarda Ofis Programları:  

- Word programında verilen bir belgeyi biçim özelliklerine uyarak hazırlama(Belge Hazırlama)

- Excel programını kullanarak, örnek Aylık ücret bordrosu düzenlemek

- Excel programında öğrenci başarılarını grafikle gösteren bir cd hazırlama

- Microsoft Powerpoint programında Sunum hazırlama(özgeçmiş)

- İnternet, tarihçesi ve kullanım alanları

- İnternet ve e-posta yönetimi hakkında bilgi 

Muhasebe 1:

-Defter tutma sorumluluğu(defter tutma amaçları, defter tutacaklar, defter tutmayacaklar, tutulması zorunlu defterler, defter ve belge temini)

-Defterlerin tasdiki ve defterlere kayıt düzeni, defterlerin saklanması ve ibrazı

-Tacirin Maliyeye karşı sorumlulukları

-Vergi suç ve cezaları

-Tacirin Belediyeye karşı sorumlulukları

-Örnek olay ile Aylık Ücret Bordrosu düzenleme ve Aylık prim ve hizmet belgesi hazırlama

-Tacirin Bağ-Kur’a karşı sorumlulukları

-İş-Kur’un tarihçesi, görevleri ve İş-kur belgeleri ve örnek belgelerin düzenlenmesi

-Örnek belgeler ile Gerçek ve Tüzel kişilerin Ticaret, Sanayi, SMMM ve YMM Odalarına Kayıt işlemleri

Yazarkasa ve Post makinesi kullanımı, önemi, kullanım alanları

- Ticari bir işletmenin ay içerisinde kullandığı ticari belgeleri örnekler ile doldurma ve düzenleme

- Sigorta Poliçesi, tanımı, türleri ve örnek düzenlemeler

- Fatura yerine geçen belgeler(örnek düzenlemeler ile)

- Bono(Emre muharrer senet) ve örnek düzenlemeleri

- Poliçe ve örnek düzenlemeleri

- Çek ve örnek düzenlemeleri

- Karşılıksız çek düzenlemenin sonuçları(hukuki, yasal)

- Yatırım araçlarının araştırılması ve portföy oluşturma

- Diğer yatırım araçları

-Örnek olay ile İşletme defteri kaydı yapmak

-Dönem sonu envanter işlemleri(Envanter tanımı, Amortisman tanımı, Amortisman   …kaydı, İşletme hesap özetinin hazırlanması)

-Örnek olay ile Muhtasar beyanname, Kdv beyannamesi ve Geçici vergi beyannamesi hazırlama

-Örnek olay ile Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi hazırlama

-Örnek olay ile Serbest Meslek Kazanç defteri düzenlemek

-Serbest meslek kazanç bildirimi

 

11. SINIF: 

Muhasebe2: 

- Muhasebe(tanımı, fonksiyonları, temel kavramları ve türleri)

- Temel mali tablolar(örnek düzenlemeler ile)

- Aylık, genel geçici ve kesin mizan hazırlanma aşamaları ile örnek mizanlar

- Yevmiye defteri(örnek fişler ile kayıt)

- Mizan ve türleri(örnek düzenlemeler ile)

- Hazır değerler grubu hesapları(örnek kayıtlar)

- Ticari alacaklar grubu hesapları(örnek kayıtlar)

- Stoklar grubu hesapları(örnek kayıtlar)

- Maddi duran varlıklar grubu hesapları(örnek kayıtlar)

- Mali ve Ticari borçlar grubu hesapları(örnek kayıtlar)

- Öz kaynaklar sınıfı hesapları(örnek kayıtlar)

 

Bilgisayarlı Muhasebe:

-ETA programında muhasebe fişi düzenlemek (30 adet)

-ETA programında örnek stok ve cari kart tanımlamak (30 adet)

-ETA programında Fatura kesmek (30 adet)

-ETA programında Kasa, Banka ve çek-senet kartı açmak (30 adet)

Sipariş, İrsaliye kesmek (30 adet)

12. SINIF:    

Seçmeli Ekonomi:  

- Fiyat ve fiyatın oluşumunun araştırılması

- Enflasyon(nedenleri, çeşitleri, sonuçları ve enflasyondan kurtulma   yolları)

- Pazarlama ve Pazar araştırmasının öneminin araştırılması

- Sanayi ve Ticaret sektörü

- Hizmetler sektörü

- Üretim ve üretim faktörleri

 

Şirketler Muhasebesi:

- Şahıs Şirketleri ve örnek bir şahıs şirketi kuruluş kayıtları

- Anonim şirket, özellikleri ve kuruluş muhasebe kayıtları

- Sermaye şirketlerinde sermaye değişiklikleri ve muhasebe kayıtları

- Anonim şirketlerde kar dağıtım süreci ve muhasebe kayıtları

- Limited şirketlerde kar dağıtım süreci ve muhasebe kayıtları

- Şirket kapanış işlemleri

-Şahıs şirketlerini sınıflandırıp, şahıs ve sermaye şirketlerini karşılaştırınız.

-A.Ş.in özelliklerini, sınıflandırılmasını ve yönetim ile ilgili organlarını araştırınız.

-Bir A.Ş.e ait ana sözleşme örneği hazırlayınız.

-LTD.ŞTİ.in özelliklerini ve yönetimle ilgili organlarını araştırınız.

-Kooperatiflerin başlıca özelliklerini ve kooperatifçilik ilkelerini açıklayınız.

 

İnşaat Muhasebesi   :

- İnşaat işletmeleri kayıt sistemini araştırınız.

- Bir inşaat taahhüt işletmesinde ‘iş avansları’ ve ‘personel avansları’ile ilgili örnek kayıtlar yapınız.

- Bir inşaat taahhüt işletmesinin, bina inşaatına ait faaliyetleri için yapmış olduğu gider ve işlemlere ait muhasebe kayıtlarını yapınız.

- Bir inşaat taahhüt işletmesinde Maliyet ve karın belirlenmesi ile ilgili bir örnek yapınız.

Ödev değerlendirilmesinde puanlamanın aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

A- Konuyu Kavrama                                                                      (10 puan)

B- Anlatımın İçeriği                                                                        (50 puan)

   —Konu bütünlüğü                             (10 puan)

   —Yazımda kendi ifadelerini kullanma     (10 puan)

   —Anlatım tutarlılığı                                (10 puan)

   —Araştırma derinliği                           (10 puan)

   —Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi  (10 puan)

C- Yorumlama                                                                              (10 puan)

D- Yazım kurallarına uyma                                                             (10 puan)

E- Tertip ve Düzen                                                                        (10 puan)

F- Ödevin hazırlanmasında öğretmenle diyalog                            (5 puan)

G-Ödevi zamanında teslim                                                                (5 puan) 

Gündem 22:

Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin devamlı izlenip değerlendirilmesi konusunda karar verildi 

Gündem 23:

Derslerin projeksiyon ve bilgisayarda işlenmesine karar verildi. 

Gündem 24:

-Öğretmen, fırsat buldukça öğrencilere hem kendi hem de okul eşyalarını doğru kullanma bilincini vermeye çalışacaktır.

-Okul eşyasını bilinçli olarak tahrip eden öğrenci tespit edildiğinde, bu öğrenci/ öğrenciler okul idaresine bildirilecek ve/veya bu öğrencilerle bizzat ilgilenerek okulu ve eşyasını koruma düşüncesi öğrencilere benimsetilmeye çalışılacaktır.

-Kırıcı bozucu değil yapıcı, geliştirici davranış özelliklerinin işlenerek olumlu alışkanlıklar geliştirilecektir.

-Ortak yaşanan ortamlarda temizliğe düzene tertibe özen gösterilmesi öğretmenler tarafından kontrol edilecek; sınıfın havalandırılması, tahta temizliğinin nöbetçi öğrenci tarafından yapılması kontrol edilecektir. 

Gündem 25:

Güzel Türkçemizin kurallarına göre öğrencilerimiz tarafından kullanılmasını sağlamak için Türk Dili ve Edebiyatı, Dil Anlatım dersi öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmalı, okulun belirlemiş olduğu kitap okuma saatlerine dikkat edilmelidir. Yazılı sınavlarda imla Türkçe kurallarına uygun olarak yazmaları sağlanmalı ve değerlendirme buna göre yapılmalıdır. 

Konuşmalarında da Türkçeyi düzgün bir şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Özellikle öğrencilerin bazı sohbet sitelerinde zaman geçirirken Türkçeyi yanlış kullandıkları ve bunu derslere de taşıdıkları görülmüştür. Bu konuda gerekli önlemler alınarak öğrenciler sık sık uyarılmalıdır. 

Gündem 26:

Öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak, derse ilgisini artırmak ve başarılarını artırmak için veliyle işbirliği yoluna gidilmesi sağlanmalıdır.

Okulumuzda başlatılan veli ziyaretleri sayesinde öğrencilerin devamsızlıklarının oldukça azaldığı ve veli toplantılarına katılımın da arttığı görülmüştür. 

Gündem 27: 

Alınan kararlar

1.Zümre başkanı seçildi.

2.2011–2012 öğretim yılı zümre kararları incelendi ve tutanağın hazırlanılmasında yararlanıldı.

3.Atatürkçülük ve Atatürk ilke ve inkılâplarının yukarıda belirtilen haftalarda işlenmesine, ayrıca yeri geldikçe diğer derslerde Atatürk’ün çeşitli özdeyişlerinin açıklanmasına.

4.Başarıyı artırabilmek için okul-aile işbirliğinin yapılmasına, ders konularının belgeye dayalı olarak işlenmesine, işyerleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

5.Atatürkçülük konularının yıllık planlara yansıtılmasına ve ders planların düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

6.Derslerin işlenmesinde muhasebe setinden, kaynak kitaplardan, dergilerden yararlanılmasına karar verildi.

7.Konuların işlenmesinde problem çözme yöntemi, tartışma yöntemi, proje çalışması yöntemi, örnek olay incelemesi yöntemi, beyin fırtınası yöntemi, drama(rol yapma tekniği), anlatım, soru-cevap yöntemlerinden yararlanılmasına karar verildi

8.10, 11.ve 12. sınıfların dersleri Muhasebe ve Finansman Alanı Çerçeve Öğretim programına göre düzenlendi ve haftalık ders saatleri belirlendi.

9.Ödev konuları belirlendi.

10.Dönem içinde yapılacak yazılı ve sözlü yoklamaların Zümre Öğretmenler Kurulunda kararlaştırıldığı gibi yapılmasına karar verildi.

11.Konular işlenirken İnkılâp Tarihi, Matematik, Bilgisayar, Edebiyat dersi, öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

12.Müfredattaki konular amaçlarına uygun biçimde işlenecek, konuların öğrencilere iyice kavratıldığı anlaşıldıktan sonra yeni konuya geçilmesine,

13.Bilgisayarlı Muhasebe dersinde yaygın kullanıma sahip ETA, LOGO, MICRO muhasebe programlarından 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim yılında ETA ve LOGO Muhasebe programının gösterilmesine,

14.Geçmiş konuları her dersin ilk beş dakikasında tekrarlayarak öğrencilerin hatırlamasına, bu sayede konu bütünlüğünün sağlanmasına.

15.Bilgisayar Laboratuarlarında dersi olan arkadaşların öğrenci zili ile birlikte laboratuarın kapısına giderek, Öğrencileri bizzat kendi nezaretlerinde içeri almasına, bilgisayar laboratuarının düzeni ve tertibi için gerektiğinde önce veya sonra çıkmasına karar verildi.

16.Ödevlerle ilgili değerlendirme esaslarının belirlenerek göz önünde bulundurulmasına karar verildi

 

Yukarıdaki kararların gerçekleştirilmesi ve uygulamada bütünlük sağlanması için zümre öğretmenleri ile gerek görüldüğünde toplanılmasına, karar verilmiştir. 

Gündem 28: 

Başarılı ve sağlıklı bir öğretim yılı dileğiyle toplantıya son verildi.

 

 

  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ                                                        Uygundur

                                                                                        …../…./2012                                                                                    

    Orhan ERÇİLİNGİR                                 

 Muhasebe ve Fin. Öğrt.                      .                              Nedayi İRGİ

                                                                                     Okul Müdürü

 

ZÜMRELER Sayfamıza Geri Dönmek için >>> TIKLAYINIZ

 

Zümre Kuralları, zümre hazırlanırken dikkat edilmesi gereken, zümrede nelere yer verilir,zümre nasıl yapılır, zümrede kurallar, zümre nasıl hazırlanır, muhasebe zümresi kuralları, büro yönetimi zümresinde olması gereken maddeler

 Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile