Muhasebe Öğretmenleri

Muhasebe Kaynak Sitesi

Prş02112016

Last update04:25:37 AM

2012 Mesleki Gelişim 2.Dönem 1.YazılıMesleki Gelişim Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

mesleki gelişim dersi yazılı sınav soruları, 10.sınıf mesleki gelişim sınav soruları, 10 mesleki gelişim test soruları, yazılı test mesleki gelişim, muhasebe mesleki gelişim sınav soruları, çocuk gelişimi mesleki gelişim sınav soruları, mesleki gelişim yazılı test soruları ve cevapları, meslek öğretmenleri mesleki gelişim sınav soruları, muhasebe öğretmenleri mesleki gelişim sınav soruları, muhasebe dersleri mesleki gelişim sınav soruları ve cevapları

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI

1) Kohlberg’in ahlaki gelişim evrelerini ve aşamalarını yazınız. ( 5 puan )

2) Etik sistemlerini ve tanımlarını yazınız. ( 5 puan )

3) Hukuk kurallarının belirleyici özellikleri nelerdir, maddeler halinde yazınız ? ( 5 puan )

4) Politik yozlaşma türleri nelerdir, maddeler halinde yazınız? ( 5 puan )

5) Mesleki etik ilkelerini maddeler halinde yazınız. ( 5 puan )

6) Yönetimde etik dışı davranışlardan olan kayırma ve rüşveti tanımlayınız. ( 5 puan )

7) Lider nedir, tanımını yapınız ve liderin taşıması gereken özelliklerini maddeler halinde yazınız. ( 10 puan ) 

8) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların D ( ) , yanlış olanların Y( ) yanına D – Y yazınız. (5x3=15 puan)

1. (..…)Kurumlarda huzurlu ve verimli iş ortamını sağlamak yönünde görev, ilk önce yöneticilere düşer.

2. (…..)İş hayatında çeşitli meslek gruplarında etik ilkeler farklılıklar gösterebilir.

3. (..…)Ahlakçı davranış anlayışında, kurum ve hizmet yararını ön planda tutan bir davranış biçimi söz konusudur.

4. (…..)Görevci davranış biçimi ise tamamıyla değerlere kurallara riayet etme anlayışını içermektedir.

5. (..…)Çıkarcı davranış kalıbı etik ilkeleri yok sayan bir davranış biçimidir.

 

9) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları dikkatle okuyunuz, doğru bulduğunuz seçeneği daire (O) içine alınız. (15x3=45 puan)

1. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış, iyi kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran felsefe disiplinine ne denir?

A) Etik

B) Davranış

C) Norm

D) Kural

 

2. Bir toplumun tüm yaşam biçimine ne ad verilir?

A) Yaşantı

B) Ahlak

C) Sosyal hayat

D) Kültür

 

3. İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

A) Kişisel Etik

B) Sosyal Yaşam Etiği

C) Amaçlana Sonuç Etiği

D) Kural Etiği

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı norm değildir?

A) Yasa

B) Tüzük

C) Töre

D) Yönetmelik

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde yazısız normlar doğru olarak verilmiştir?

A) Yasa, töre, yönetmelik, kanun

B) Töre, gelenek, görenek, örf

C) Gelenek, yasa, yönetmelik, yasa

D) Yönetmelik, yasa, gelenek, töre

 

6. Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasına ne denir?

A) Denetim

B) Komuta

C) Emir

D) Yöneltme

 

7. Aşağıdakilerden hangisi denetimin çeşitlerinden değildir?

A) Gözlem

B) Finansal Denetim

C) İç Kontrol

D) Dış Denetim

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kalite denetiminin özelliğidir?

A) Ölçütlerin oluşturulmasını sağlar.

B) Teorik performansları belirler.

C) Performans standartlarını belirtmez.

D) Kalite, iyileştirme ile ilgili özel projeler tanımlanmaz.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi denetim özelliklerinden değildir?

A) Yanlış veya hatalı yapılan bir işin düzeltilmesini sağlar.

B) Yöntemlere uyulup uyulmadığı öğrenilir.

C) Akılcı bir çalışma yapılıp yapılmadığı belirlenir.

D) Zaman, para ve emek savurganlığı önlenemez.

 

10. Kalite yönetimi sistemi, sosyal ve teknik sistemler için bütünleştirici rolünü aşağıdaki hangi yönetim işlevi aracılığıyla yerine getirir?

A) Planlama

B) Denetim

C) Organizasyon

D) Stratejik Yönetim

 

11. Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve planları gerçekleştirmek üzere kumanda, koordine ve kontrol eden kişiye ne denir?

A) Planlama uzmanı

B) Yönetici

C) Organizatör

D) Stratejik Yönetim

 

12. Yetki devrinden istisna edilen ve kararlardan adını alan yönetim biçimine ne denir?

A) İstisnalara Göre Yönetim

B) Genel Yönetim

C) Yerel Yönetim

D) Merkezi Yönetim

 

13. Karar verme, uygulama ya da herhangi bir konuda danışma, görev, yetki ve sorumluluğun iki veya daha fazla kişiden oluşan guruplara verilmesinden doğan örgütsel birime ne denir?

A) Komite

B) Yönetim

C) Denetim

D) Yönetim Kurulu

 

14. Faaliyet sonuçlarının planlarla karşılaştırılması ve sapmalar tespit edildikçe gereken düzeltici önlemlerin alınmasına ne denir?

A) Koordinasyon

B) Yönetim

C) Denetim

D) Organizasyon

 

15. Aşağıdakilerden hangisi denetim çeşidi değildir?

A) Gözlem

B) Finansal Denetim

C) İç Kontrol

D) Girişim

 

Sınav süresi Bir Ders Saatidir ( 40 Dk.)

BAŞARILAR DİLERİM.

ORHAN ERÇİLİNGİR

MUHASEBE ÖĞRETMENİ

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ YAZILISI CEVAP ANAHTARI

 

1) Gelenek öncesi dönem

             Bağımlı evre

             Bireycilik ve çıkara dayalı alışveriş evresi

   Geleneksel düzey

         Karşılıklı kişiler arası beklentiler ve uyum evresi

             Sosyal vicdan evresi

             Geçiş düzeyi

       Gelenek ötesi ve ilkelere dayalı düzey

            Toplumsal anlaşma, yararlılık ve bireysel haklar evresi

         Evrensel ahlaki ilkeler evresi 

 

2) Amaçlanan Sonuç Etiği : Bir eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçları tarafından belirlenir.

Kural Etiği : Bir eylemin ahlaki doğruluğu, standartlar ve yasalar tarafından belirlenir.

Toplumsal Sözleşme Etiği: Bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir.

Kişisel Etik : Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir.

Sosyal Yaşam Etiği : Kişinin yaşamında uyması gereken sosyal ve ekolojik kurallar.

 

3) Hukuk kuralları yazılı ve devlet eliyle uygulanan kurallardır.

   Her hukuk kuralı bir değer yargısına dayanır. Toplumdaki olaylar, hukuk tarafından değerlendirilir ve kural haline getirilir.

    Hukuk kuralları insan davranışlarını düzenler.

   Hukuk kuralları çoğu kez olumlu ya da olumsuz emirler şeklindedir. Bazen izin, bazen yasaklama biçiminde kendini gösterir.

    Hukuk kuralları tek bir olaya değil, aynı niteliği taşıyan bütün olaylara uygulanır.

    Hukuk kurallarının yaptırım gücü fazladır. Bu güç devlet tarafından korunur.

 

4) şvet                                 

Zimmet

Siyasal kayırmacılık                          

Adam kayırmacılık

Hizmet kayırmacılığı ve satın alma       

Lobicilik

Rant kollama                         

Kamu sırlarını sızdırma

Gönül yapma                         

Politik dalavere 

 

5) Doğruluk , yasallık, yeterlik, güvenirlik, mesleğe bağlılık, 

 

6) Kayırma: Aile, akrabalık bağları gibi maddesel olmayan etkileme araçlarını kullanarak, kamu görevlilerinin, bazı kişilere kamu işlemlerinde ayrıcalık tanımasıdır. Kamu görevlisi, tinsel-duygusal nitelikteki geleneksel bağlılıkları ve yükümlülükleri nedeniyle yakın çevresine ya da üzerinde nüfusu olan başkalarının etkisi ile bir takım kişilere ayrıcalıklı davranmaktadır.

 

şvet: Kamu görevlilerinin para, mal, hediye gibi birtakım maddesel çıkarlar karşılığında bunu sağlayan kişi ya da kümelere ayrıcalıklı bir kamu işlemi ile çıkar sağlaması şvet olarak  tanımlanır. Birçok yöneticiye çeşitli nedenlerle, farklı niteliklerde hediye verilmesi Türk toplumunun ve Türk bürokratik kültürünün bir gereği olarak kabul edilir bir davranış olarak karşımıza çıkar. 

 

7) Lider; sözlük anlamı olarak, yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef, bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kişi olarak tanımlanabilir.

Liderin taşıması gereken özellikler şunlardır:

Ulaşmak istediği amaç ve hedefleri belirleyerek stratejileri oluşturmak

Vizyon sahibi olmak

Yaratıcı olmak

Duyarlı olmak

Dürüst ve güven verici olmak

Çalışanları motive etmek, gelişmelerini sağlamak

Sistemi bir bütün olarak görmek

Takım çalışması yararına inanmak

Kişiler arası etkin iletişim kurabilmek ve sürdürmek, eldeki verileri kullanarak bilgi ile yönetmek.

 

7) 

1 D

2 D

3 D

4 D

5 D 

 

8) 

1 A

2 D

3 B

4 C

5 B

 

6 A

7 D

8 A

9 D

10 D

 

11 B

12 A

13 A

14 C

15 D


 Yorumlar   

 
0 #8 mesleki gelişimrabia 28-04-2014 11:43
:-) bence soruların internete vermeniz çok iyi olmuş
Alıntı
 
 
0 #7 meslekı etikeda 28-04-2014 11:40
:-) bence internete vermeleri öğretmenins oru hazırlama sı icin basit olmustur
Alıntı
 
 
+1 #6 10.sınıf 2.dönem1.yazılı soruları mesleki gelişimİbrahim 19-03-2014 21:35
Sorunun altına cevabı direk verseniz daha kolay olacak bi aşağı bi yukarı çıkıyor
Alıntı
 
 
0 #5 hahahasinan 07-06-2013 14:44
hiç açıklayıcı soru bnce
Alıntı
 
 
+2 #4 mesleki gelişimseval 15-01-2013 14:25
niye siz bana güvenmiyomusunu z
Alıntı
 
 
+1 #3 mesleki gelişimseval 15-01-2013 14:24
güzel
Alıntı
 
 
+1 #2 mesleki gelişimseval 15-01-2013 14:24
güzell
Alıntı
 
 
+1 #1 mesleki gelişim sorularısenem 30-10-2012 15:29
;-) :-) :D bence sizin bunu internete vermeniz çok iyi olmuş.bizim için gerekliydi zaten.çok TŞK
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile